Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih ter gozdnih cest

2017


V letu 2017 so bile vzdrževane naslednje gozdne in krajevne poti: cesta Lamovo, cesta sv. Ot, cesta na Brajdah in Zapučkah. Višina porabljenih proračunskih sredstev je 11.375 EUR.

Ob enem so bile vzdrževane in obnovljene tudi traktorske, kolesarske in druge poti, s čimer je bila izboljšana uporabnost in prometna varnost. Za ta dela je bilo porabljenih 29.728 EUR proračunskih sredstev. Med drugim so bile izvedene izboljšave na kolesarski poti Podmark-Šempeter ob mostu čez železnico, popravljena pot Velika planina in urejene makadam poti v Vrtojbi.

Projektna dokumentacija za prometno infrastrukturo v občini (ceste, kolesarske in peš poti) je stala 15.891 EUR. Sredstva so bila porabljena za:
 • idejno zasnovo Opekarniške Ceste ob TP Vrtojba,
 • ažuriranje geodetskega načrta za Opekarniško cesto,
 • novelacijo PZI dokumentacije opekarniške ceste s priključitvijo na uvozni/izvozni pas hitre ceste,
 • PZI dokumentacijo za ureditev dovozne poti Lavžnik,
 • izdelavo projektne dokumentacije - krožišče pri Hoferju.
Redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic ter kolesarskih poti je v letu 2017 stalo 153.894 EUR.

2016


V letu 2016 so bile vzdrževane gozdne poti (Lamovo, Sv. Ot) ter redno vzdrževane lokalne ceste in ulice. Na delu poti na Sv. Ot je bilo urejeno odvodnjavanje in asfaltacija, s čimer je bilo preprečeno odplavljanje makadama.

Dokončani sta bili Ulica padlih borcev in Vrtnarska ulica v Šempetru. Na ulici 9. septembra so bili izdelani otoki iz granitnih kock.
Nasproti Zelenega vrta v Vrtojbi je bilo urejeno makadamsko parkirišče in s tem povečano število javnih parkirnih mest v kraju.

Ob enem so bile vzdrževane in obnovljene tudi traktorske, kolesarske in druge poti, s čimer je bila izboljšana uporabnost.

Izvedena dela in potrebna projektna dokumentacija je v letu 2016 stala 251.962,02 EUR.

2015


V letu 2015 so bile vzdrževane gozdne poti (Lamovo, Sv. Ot) ter redno vzdrževane lokalne ceste in ulice v skupni vrednosti 224.569,98 EUR. Obnova je potekala na Ulici padlih borcev in Vrtnarski ulici v Šempetru. S tem so  bile javne površine urejene in prometna varnost izboljšana. Ob enem so bile vzdrževane in obnovljene tudi traktorske in kolesarske poti Čuklje in Griči.


2014


V letu 2014 so bile vzdrževane gozdne poti (Lamovo, Sv. Ot) ter redno vzdrževane lokalne ceste in ulice v skupni vrednosti 205.014, 31 EUR. Po Vrtojbenskem polju in na Gričih so bile vzdrževane in obnovljene traktorske in kolesarske poti. 

 


2013


V letu 2013 je bila urejena makadamska gozdna cesta na Sv. Ot , Lamovo. Vrednost del: 4.066,59 EUR.

 

Obnovljene so bile traktorske in kolesarske poti v vrednosti del 7.463,96 EUR:

 • Velika dolina v Vrtojbi,

 • Zapučke-Čuklje,

 • poti vrtojbensko polje.


Utrjene in sanirane so bile: Ulica Griči – razširitev ulice in utrditev ter asfaltiranje dela ceste ob vinogradih – 3.794,38 EUR in Opekarniška ulica - 15.820,86 EUR

 

 

Na Ošljah je bila rekonstruirana pot v kamnolom – 17.254,44 EUR. Pri teme je bila izvedena sanacija ceste, poškodovane po neurju, in kamniti zid ter zgrajen novi propust

Ob Pošti v Šempetru je bilo urejeno dodatno parkirišče. Vrednost del I. Faze je 16.026,66 EUR.2012


Naša občina ima še mnogo makadamskih cest, ki zahtevajo veliko sredstev za vzdrževanje. Zaradi tega planiramo vsako leto nekaj sredstev za preplastitev le-teh.

V letu 2012 smo asfaltirali skupaj z ureditvijo odvodnjavanja:
 • cesto proti Mafejšču v Šempetru,
 • cesto med povezovalno cesto z obvoznico in gramozno ulico
ter položili fini asfalt na
 • povezovalno cesto med obvoznico pri Vrtojbi in
 • Cesto 9. september v Vrtojbi.
Dela so vredna 57.880 EUR.

Poleg tega smo uredili pot na Sv. Ot. Izdelava jaškov in cevi za odvodnjavane cestišča, izdelava tamponske podlage za asfalt in asfaltiranje ceste v dolžini 400 m je stala 35.489,55 EUR.

Vzdrževanje in obnova traktorskih in kolesarskih poti (ceste na Čukle, v vrtojbi ob fotovoltaiki in na Lamovem) v vrednosti 7.458,60 EUR.

Vzdrževanje in obnova poti, obnova tlakov, robnikov, bankin, ureditev odvodnjavanja, obnova talne in vertikalne signalizacije, vzdrževanje urbane opreme, vodenje katastrov in evidenc za cestno dejavnost je stala 52.306,75 EUR.

Vzdrževanje kategoriziranih občinskih javnih cest, nadzor nad stanjem cest, vzdrževanje prometnih površin, bankin, odvodnjavanja, brežin, prometne signalizacije in opreme, čiščenje javnih površin, zimska služba, intervencije ob nesrečah je v letu 2012 stalo 118.122,13 EUR


2011


Vzdrževanje in obnova traktorskih in kolesarskih poti (Vrtojbensko-biljenski griči, Vrtojbensko polje, Sv. Ot) v vrednosti 28.638,60 EUR.

Rekonstrukcija povezovalne cesta na obvoznico Vrtojba, izvedba zemeljskih del, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrtniška dela, oprema ceste, gradbeni del javne razsvetljave, plinovod, vodovod v vrednosti 173.878,63 EUR.

Ureditev parkirišča in pločnika pri Dnevnem centru v Šempetru v višini 27.665,39 EUR, ki vključuje povečanje števila urejenih parkirišč in ureditev kolesarske steze in pločnika.

Ureditev ceste ob meji z Italijo, ki je obsegala čiščenje zarasti, izkop zemlje in ureditev makadamske poti. Vrednost del je bila 12.891,24 EUR.

Izdelava kabelske kanalizacije za optični kabel na Zapučkah, Krožni cesti in Povezovalni cesti – 12.039,28 EUR.

Poleg tega še vsa dela, ki so navedena v okviru projekta Obnova ulic in parkirišča v Vrtojbi.
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni