Izgradnja in obnova kanalizacijksega sistema

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Izgradnja in obnova kanalizacijskega sistema


Javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni izvajanju občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
Priključki stavb na javno kanalizacijo, greznice (pretočne in nepretočne) in male čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije.

Kanalizacija je omrežje med seboj povezanih kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter naprav za odvajanje odpadne vode iz stavb in padavinske vode s streh in z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin.

Mešani kanalizacijski sistem je sistem za skupno zbiranje in odvajanje komunalne ali/in industrijske (tehnološke) odpadne vode skupaj s padavinsko odpadno vodo.

Odpadna (onesnažena) voda je voda, ki zaradi kakovosti, količine ali časa nima več neposredne vrednosti za namen, za katerega je bila uporabljena oz. proizvedena. Odpadna voda se po uporabi ali kot posledica padavin onesnažena odvaja neposredno v vode ali po kanalizaciji. Odpadna voda je lahko komunalna, tehnološka/industrijska ali padavinska odpadna voda.

2017


Za investicijsko vzdrževanje kanalizaijskega sistema in čistilne naprave je bilo v letu 2017 porabljenih 44.739 EUR.


2016


V letu 2016 je bilo izvedeno investicijsko vzdrževanje (omrežnina) v kanalizacijsko omrežje in izdelava projektne dokumentacije v višini 13.499,15 EUR  za:
- Ul. 9. september v Vrtojbi,
- Vrtojbenska cesta v Šempetru,
- Feiglova ulica v Šempetru.

Upravljanje čistilne naprave v Vrtojbi: stroški po razdelilniku znašajo za leto 2016 113.027,65 EUR


2015


V letu 2015 je poleg nadaljevanja projekta Čistilne naprave bila izdelana projektna dokumentacija (omrežnina) za ulica 9. september v Vrtojbi v višini 2.550,00 EUR.

Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) v višini 59.090,74 EUR je potekalo:
- obnova Ulica padlih borcev v Šempetru,
- zamenjava črpalk črpališče Lavžnik,
- sanacija kanala S Na Pristavi v Šempetru,
- izdelava PZI Vrtojbenska cesta.

2014


V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija (omrežnina) v vrednosti 21.035,60 EUR za Vrtojbensko cesto, Cvetlično in Stjenkovo ulico v Šempetru.

Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) v vrednosti del 87.396,53 EUR je poteklalo: Prekomorske brigade, Vrtojbenska cesta in Ul. padlih borcev v Šempetru.

V letu 2014 poteka tudi izgradnja Čistilne naprave v Vrtojbi in obnova oz. izgradnja kanalizacijskega seistema. Istočasno poteka obnova vse potrebne komunalne infrastrukture in ceste.


2013


V letu 2013 je bila izdelana projektna dokumentacija (omrežnina) v vrednosti 2.950,00 EUR za Žnidarčičevo in Stjenkovo ulico v Šempetru.

Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) v vrednosti del 104.866,75 EUR je poteklalo: Vrtojbenska ulica, Cesta prekomorskih brigad, trgovski center Mercator, obnova črpališč Lavžnik, pri vrtcu v Vrtojbi in Čuklje.

Izdelana je bila dokumentacija za čistilno napravo v Vrtojbi v vrednosti 32.052,78 EUR.


2012

 
V letu 2012 je bila izdelana kanalizacija Griči in Krožna cesta v Vrtojbi ter Kosirišče in Žnidarčičeva ulica v Šempetru pri Gorici (vrednost del: 189.044,98).

Poleg tega je bila izdelana projektna dokumentacija in študija za čistilčno napravo v Vrtojbi. Vrednost: 76.655,54 EUR.


2011


V letu 2011 je bila v Vrtojbi delno obnovljena kanalizacija mešanega sistema na Krožni cesti (vrednost del: 78.487,64 EUR), na novo pa je bila izdelana kanalizacija Zapučke (vrednost del: 130.321,92 EUR)
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni