Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

VISFRIM - Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih


W: www.ita-slo.eu/sl/visfrim

Projektni partnerji


LP Autorita’ di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali
1. Città metropolitana di Venezia
2. Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina
3. Dežela Veneto
4. Direkcija Republike Slovenije za vode
5. Agencija Republike Slovenije za okolje
6. Občina Miren-Kostanjevica
7. Mestna občina Nova Gorica
8. Občina Postojna
9. Občina Šempeter-Vrtojba
10. Občina Vipava


Splošni cilj projekta


Namen projekta VISFRIM je zagotoviti učinkovito upravljanje poplavne ogroženosti na čezmejnih porečjih, na podlagi razvoja metodologij in učinkovitih tehnoloških orodij, s katerimi se bodo izvajali obstoječi načrti zmanjševanja poplavne ogroženosti ter njihove nadaljnje posodobitve, kot jih predvideva Poplavna direktiva do leta 2021.


Povzetek projekta


Programsko območje je zelo izpostavljeno naravnim nesrečam, zlasti poplavam. Zaradi naraščajoče urbanizacije in podnebnih sprememb je takšen pojav v zaskrbljujočem porastu. Projekt VISFRIM ima za cilj vzpostaviti učinkovito obvladovaje poplavne ogroženosti na čezmejnih porečjih na podlagi razvoja metodologij in funkcionalnih orodij za izvajanje načrtov zmanjševanja obstoječe poplavne ogroženosti in njihovo naknadno posodabljanje do leta 2021, kot to določa Poplavna direktiva 2007/60/ES. Projekt predvideva vključitev državnih ustanov in lokalnih oblasti, s čemer bodo upoštevana različna stališča in interesi v povezavi z obravnavano tematiko. Omenjeni subjekti bodo 36 mesecev (kot je predvideno trajanje projekta) izvajali ukrepe in aktivnosti na mednarodnih porečjih rek Soča in Vipava, ter na medregijskem porečju reke Lemene. Subjekti si bodo izmenjevali razpoložljiva znanja in podatke, skupaj bodo razvijali modele za simulacijo poplav, ter bodo na podlagi specifičnih informacijskih postopkov, načrtovanih med trajanjem projekta, z vidika stroškov in koristi vrednotili ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, ki jih bo potrebno kasneje vzpostaviti na območju. Ob tem bodo zlasti oblikovana zelena informacijska orodja, t.j. tehnologije, ki so v stanju spodbuditi aktivno sodelovanje občanov pri opazovanju okolja, ter bodo izvedena nekatera manjša gradbena dela z manjšim vplivom na okolje.


Cilji projekta


Državni organi ter službe bodo v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi izmenjali znanje, veščine in razpoložljive podatke povezane s poplavami na meddržavnem povodju reke Soče z Vipavo ter reke Lemene v Italiji. Razvili se bodo skupni poplavni modeli. Oblikoval se bo pilotni sistem, v katerem se bo z uporabo inovativnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij spodbujalo dejavno udeležbo ljubiteljskih opazovalcev pri spremljanju okolja.

Poleg negradbenih ukrepov je v okviru projekta predvidena tudi izvedba manjših gradbenih protipoplavnih ukrepov na porečju Vipave, in sicer nadvišanje nasipa ob Vipavi pri Prvačini, protipoplavni ukrepi na območju Čukelj in Zapučk (I. faza), protipoplavni zid v Grabcu pri Mirnu in ureditev vodotoka Belška voda v Belskem.Sredstva


Sredstva za izvedbo triletnega projekta znašajo 2.940.000 EUR. Od tega je za gradbene protipoplavne ukrepe na porečju Vipave namenjenih 895.000 EUR, za pripravo dodatne tehnične in finančne dokumentacije za izvedbo protipoplavnih ukrepov v sodelujočih slovenskih občinah pa 142.000 EUR.

Izvedba protipoplavnih ukrepov na območju Čukelj in Zapučk


1. faza (izvedba v okviru strateškega projekta VISFRIM)

23. oktobra 2019 je bila podpisana pogodba za izvedbo 1. faze.
Ker je sistem odvodnje na tem območju neustrezen, je bil v 1. fazi od obstoječega propusta na Zapučkah do Ceste na Čuklje razširjen obstoječi jarek in mu je bila spremenjena niveleta v dolžini cca 471 m. Ustrezno je bil urejen tudi vtok obstoječega cestnega jarka ter obnovljen obstoječi prepusta vzdolž struge vodotoka. Dela so se zaključila jeseni 2020.

Stanje pred izvedbo investicije:


Izvedba del:


Izboljšano stanje po zaključku investicije v okviru projekta VISFRIM:
2. faza

9. septembra 2021 je bila podpisana pogodba za izvedbo 2. faze protipoplavnih ukrepov, ki bo financirana iz lastnih proračunskih sredstev.
V sklopu te faze bodo opravljena dela na vtočnem delu jarka J2, prestavljen fekalni kanal in zgrajen meteorni kanal v Cesti na Čuklje v dolžini okoli 100 m. Poleg tega bo v cesti zgrajen tudi propust v dolžini 28 m. V tej fazi bo izvedena še obnova javnega meteornega kanala, ki se na Cesti na Čuklje nahaja ob objektih s hišnimi številkami od št. 33 do št. 76.

Program: Interreg Slovenija - Italija
Prednostna lestvica: Ciljni razpis za strateške projekte št. 5 - Prednostna os 3 6f - Strateška tema direktiva o poplavah

Trajanje projekta:

1. 1. 2019 - 31. 12. 2021

Podaljšan do 30. 6. 2022.

Vrednost celotnega projekta: 2.940.441,15

Prispevek ESRR: 2.499.374,96 €

Vrednost projekta v Občini Šempeter-Vrtojba (1. faza protipoplavnih ukrepov): 232.500,00 €
Upravičeni stroški investicije:
228.500,00 €
Delež sofinanciranja iz ESRR:
197.625,00 € od tega delež evropskega sofinanciranja investicije 194.225,00 €

 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni