JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnine v lasti Občine Šempeter-Vrtojba solastnidel

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnine v lasti Občine Šempeter-Vrtojba: Solastni del v deležu 8779/10000 nepremičnine s parc. št. 2932/0 k.o. 2315-Šempeter

Občina Šempeter–Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, in 90/14) 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015, objavlja


JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za prodajo nepremičnine v lasti Občine Šempeter-Vrtojba1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB
Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici, matična številka: 1358227, ID št. za DDV: 44857390

2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA :
Solastni del v deležu 8779/10000 nepremičnine s parc. št. 2932/0 k.o. 2315-Šempeter, ID znak 2315-2932/0-0, (stanovanjska stavba 22 m2 in dvorišče 53 m2), na naslovu Cesta prekomorskih brigad 44 v Šempetru pri Gorici.
(Objekt ni vzdrževan in je v slabem stanju).

Nepremičnina se nahaja v urejevalni enoti z oznako ŠE-67, ki jo ureja OPPN – mestno središče, Odlok o OPPN – mesno središče /Ur. l. RS, št. 30/201o-spremembe in dopolnitve št. 23/2015).

Izhodiščna cena za solastni del v deležu 8779/10000 navedene nepremičnino znaša 20.370,00 EUR (dvajsettisočtristosedemdeset evrov 00/100). Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe in notarsko overitev podpisa zakonitega zastopnika na prodajni pogodbi, plača kupec.

3. POGOJI PRODAJE
3.1. Solastni del nepremičnine se naprodaj po načelu »videno-kupljeno«.
3.2. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Šempeter-Vrtojba pravico zadržati vplačano varščino.
3.3. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu solastni del nepremičnine izročil v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi z določili prodajne pogodbe.
3.4. Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.

4. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE
Kupnino bo kupec poravnal na transakcijski račun Občine Šempeter-Vrtojba št. 013830100014409, sklic 00 234424. V roku 8 (osem) dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške davka na promet z nepremičnino, stroške notarke overitve pogodbe in strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

5. POGODJI ZA UDELEŽBO V POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB
5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
• podatke o ponudniku (ime, priimek oz. firmo, naslov oz. sedež, EMŠO oz. matično številko, davčno številko, število transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine);
• ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine; priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
5.2. Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovojnici z oznako«Ne odpiraj – ponudba za nakup solastnega dela nepremičnine Cesta prekomorskih brigad 44« in sicer osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici.
5.3. Popolne ponudbe z vsemi prilogami je potrebno posredovati prodajalcu do 08. 06. 2015 do 9.30 ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa je pristojna komisija ne bo upoštevala.
5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
• kopijo osebnega dokumenta (fizična oseba),
• overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki) ne starejšo od 3 mesecev,
• overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe) ne starejši od 3 mesecev,
• potrdilo o plačani varščini,
• izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb,
• izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.

6. VARŠČINA
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 10% izhodiščne cene, na transakcijski račun Občine Šempeter-Vrtojba št. 013830100014409, sklic 00 234424, z navedbo »plačilo varščine-javno zbiranje ponudb Cesta prekomorskih brigad 44« .
6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega zbiranj ponudb, pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.

7. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne podrobne informacije o predmetni nepremičnini in o pogojih javnega zbiranja ponudb dobijo interesenti na sedežu Občine Šempeter-Vrtojba, kontaktna oseba Regina Dragoljević, tel: 05 33 51 1000, elektronski naslov: regina.dragoljevic@sempeter-Vrtojba.si. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.

8. POSTOPEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA
8.1. Javno odpiranje prispelih ponudb bo 10.06.2015 s pričetkom ob 10.00 uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici.
8.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino v roku 8 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni po poteku roka za javno zbiranje ponudb.
8.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oz. komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba, pod rubriko Razpisi, pozivi in naznanila, kjer je na voljo tudi obrazec: izjava o sprejemanju pogojev javne ponudbe in izjava o vezanosti na dano ponudbo.


ŽUPAN
mag. Milan Turk


IZJAVA

Ponudnik ____________________________________________________________(ime in priimek/naziv in naslov)Izjavljam:
da sem seznanjen s pogoji JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB za prodajo nepremičnine v lasti Občine Šempeter-Vrtojba številka: 47802-9/2015-1, z dne 15.05.2015 in jih sprejemam,

- da je ponudba zavezujoča do 07.09.2015.
Kraj in datum:____________________ Podpis: _____________________

(žig)
Opomba:
- obrazec se žigosa v primeru, da ponudbo odda pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik.

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni