Namera o oddaji poslovnega prostora v najem - poslovni prostor – v pritličju poslovnega večnamenskega nestanovanjskega objekta na naslovu Ulica 9. sep

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o oddaji poslovnega prostora v najem

Na podlagi 28. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10 in 75/12) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Občina Šempeter-Vrtojba, objavlja

NAMERO O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM


Predmet oddaje v najem je:
• poslovni prostor – v pritličju poslovnega večnamenskega nestanovanjskega objekta na naslovu Ulica 9. septembra 137 v Vrtojbi, Šempeter pri Gorici, na parc. št. 2794 k.o. Vrtojba, z ID oznako stavbe 2316-1131-2, poslovni prostor (ki v naravi predstavlja del gostilne Luna, zmanjšan za bivšo trgovino Trik in servisne prostore), v izmeri 201 m2, ki predstavlja gostinski del, servisne prostore in zunanje površine – letni vrt.
Poslovni prostor je primeren za opravljanje gostinske dejavnosti.
Izklicna mesečna najemnina znaša 804,00 EUR.

Najemnina je izračunana na podlagi cenitve sodnega cenilca 804,00 EUR/mesec (DDV ni vključen v ceno). Najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.

Izbrani najemnik se zaveže plačati varščino v višine ene najemnine, takoj po podpisu pogodbe v notarskem zapisu.

Poslovni prostor se oddaja za določen čas 5 let, z možnostjo podaljšanja.

Vsi zainteresirani lahko oddajo ponudbo za najem poslovnega prostora do srede, 6. november 2013, na naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici. Ponudba mora vsebovati:
1. Izpisek iz sodnega registra za opravljanje dejavnosti oz. dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti;
2. Število ponujenih mesečnih najemnin v naprej;
3. Ponujeni program;
4. Reference ponudnika;
5. Izjavo, da ponudnik sprejme izklicno mesečno najemnino v višini 804,00 EUR.

Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišje število doseženih točk po seštevku vseh meril.

Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:

a.) Ponujeno število plačanih mesečnih najemnin v naprej;       20 točk

b.) Ponujeni program;                                    30 točk
(opis dejavnosti, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru s terminskim načrtom, predvidenim številom zaposlenih in osnovnimi finančnimi podatki o predvidenem poslovanju – prihodki in stroški po letih);

c.) Reference ponudnika;                               50 točk
Komisija bo reference ponudnika točkovala od 0 do 50 točk kot sledi:
- če ponudnik že izvaja gostinsko dejavnost
• do 10 let                                                    15 točk
• več kot 10 let                                             25 točk
• glede na število zaposlenih do 3 oseb           15 točk
                                          do 5 oseb           20 točk
                                          več kot 5 oseb    25 točk
- če ponudnik izvaja gostinsko dejavnost pri drugemu delodajalcu
• do 10 let                                                      5 točk
• več kot 10 let                                              10 točk

Ponudnik mora dostaviti ustrezna dokazila, sicer Komisija referenc ne bo upoštevala:
- IZJAVA ponudnika o skupni dobi izvajanja gostinske dejavnosti in številu zaposlenih;
- za fizične osebe pa potrdilo delodajalca ali fotokopijo delovne knjižice iz katere bo razvidna doba opravljanja gostinske dejavnosti.

V primeru, če bi dva ali več ponudnikov dosegla enako najvišje število točk, bo Komisija z njima oz. z njimi izvedla neposredna pogajanja in bo po teh izvedenih neposrednih pogajanjih za najugodnejšega ponudnika izbrala tistega, ki bo ponudil več plačanih najemnin v naprej.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na tel.: 05 33 51 000 ali 031 683 271 (kontaktna oseba Regina Dragoljević) ali po elektronski pošti: regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si.

Številka: 47803-26/2013-1
Šempeter pri Gorici, 16. oktober 2013


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni