Namera o sklenitvi menjalne pogodbe po metodi neposredne pogodbe - št. 944/2, 3570/11, 945/3, k. o. 2316 Vrtojba

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o sklenitvi menjalne pogodbe po metodi neposredne pogodbe - št. 944/2, 3570/11, 945/3, k. o. 2316 Vrtojba

Številka: 4781-38/2020-20
Šempeter pri Gorici, 15. april 2021


Občina Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2019), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/2018) in na podlagi sprejetega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine, ki ga je potrdil Občinski sveta Občine Šempeter - Vrtojba z dne 17. 12. 2020 objavlja

NAMERO O SKLENITVI MENJALNE POGODBE PO METODI NEPOSREDNE POGODBE


1. Naziv in sedež upravljavca, ki sklepa pravni posel razpolaganja s stvarnim premoženjem:
Občina Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici

2. Opis predmeta neposredne pogodbe:
Občina Šempeter - Vrtojba namerava po metodi neposredne pogodbe skleniti menjalno pogodbo, na podlagi katere bo
a) Občina Šempeter - Vrtojba pridobila nepremično premoženje:
1. Parc. št. 3647/8, k. o. 2316 Vrtojba, v izmeri 493 m2

b) Občina Šempeter - Vrtojba odtujila sledeče nepremično premoženje:
1. Parc. št. 944/2, k. o. 2316 Vrtojba, v izmeri 233 m2
2. Parc. št. 3570/11, k. o. 2316 Vrtojba, v izmeri 217 m2
3. Parc. št. 945/3, k. o. 2316 Vrtojba, v izmeri 35 m2

Zemljišča, ki so predmet te namere so stavbna zemljišča znotraj OPPN Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti (Ur. l. RS, št. 71/15).

3. Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu
Morebitni interesenti lahko izjavo o interesu podajo najkasneje do 5. 5. 2021. Izjava o interesu se bo štela za pravočasno, v kolikor bo zadnji dan roka do 12.00 ure oddana neposredno v vložišče Občine Šempeter – Vrtojba oziroma bo do tega roka prispela na Občina Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici. Ne glede na način oddaje po pošti (navadno, priporočena pošiljka), je relevanten datum, ko izjava o interesu dejansko prispe na sedež upravljalca, to je na naslov Občina Šempeter - Vrtojba.

4. Oblika in pogoji, pod katerimi se predloži izjava o interesu, ali sestavine, ki naj jih izjava o interesu vsebuje: Izjava o interesu mora biti predložena pisno in vsebovati ponujeno vrednost za obe nepremičnini, ki sta predmet razpolaganja, ponujeno vrednost za nepremičnino, ki je predmet pridobivanja, navedbo ponudnika (ime in priimek oziroma firma, naslov, v kolikor ponudbo oziroma izjavo o interesu podaja pravna oseba tudi navedbo pooblaščenca, ki v imenu pravne osebe daje ponudbo). Priloga k izjavi mora biti tudi dokazilo, da prijavitelj razpolaga z lastninsko pravico na nepremičnini, ki je namerava Občina Šempeter - Vrtojba z menjalno pogodbo pridobiti v last, razen v kolikor je kot lastnik vknjižen v zemljiško knjigo (glej točka 2.a) in da sprejema pogoje razvidne iz te namere (glej točko 11).

5. Po prejemu morebitnih ponudb, če bo zainteresiranih oseb več, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.
V primeru, da v času veljavnosti te namere, na Občino Šempeter - Vrtojba ne prispe nobena izjava o interesu, bo Občina Šempeter - Vrtojba sklenila neposredno menjalno pogodbo v izogib razlastitve z zemljiškoknjižnim lastnikom nepremičnine, katere ima namen Občina Šempeter - Vrtojba pridobiti v last (točka 2.a), ne glede na to, ali je le ta podal izjavo o interesu ali ne.


6. Način in rok plačila kupnine:
Cilj menjalne pogodbe je pridobitev v last Občine Šempeter - Vrtojba nepremičnino opredeljeno v točki 2a, zato je bistven sestavni del ponudbe oziroma izjave o interesu seznam nepremičnin, ki jih lahko ponudnik zagotovi Občini Šempeter - Vrtojba in način pobota kupnin. Pobot kupnin se izvede v roku 30 dni od podpisa pogodbe in izpolnitvi pogojev, navedenih v menjalni pogodbi.

7. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.

8. Navedba morebitnega obstoja predkupne pravice:
Na nepremičnini, ki jo namerava Občina Šempeter - Vrtojba pridobiti v last, obstaja predkupna pravica Občina Šempeter - Vrtojba.

9. Informacija o tem, kje in pod kakšnimi pogoji se lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu razpolaganja zaradi oblikovanja ponudbe in si ogledajo predmet razpolaganja: Podrobnejše informacije se lahko pridobijo na sedežu Občina Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici in sicer pri kontaktni osebi Regina Dragoljević, telefon: 05/33 51 626 ali preko e-pošte: info@sempeter-vrtojba.si.

10. Občina Šempeter - Vrtojba lahko kadarkoli postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.

11. Drugi pogoji in posebnosti pravnega posla:
Občina Šempeter - Vrtojba namerava po metodi neposredne pogodbe skladno z določili 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti skleniti menjalno pogodbo. Občina Šempeter - Vrtojba ima namreč interes pridobiti v last nepremičnino, navedeno v točki 2.a., zaradi ureditve parcelnega stanja tako, da se doseže boljšo funkcionalno izkoriščenost zemljišč obeh lastnikov.
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni