Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe k.o. Šempeter

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe k.o. Šempeter

Številka: 47801-3/2019-1
Šempeter pri Gorici, 26.03.2019


Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter- pri Gorici, v skladu s 52. in 55. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE


Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter- pri Gorici, objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, s katero bo menjala naslednje nepremičnine:

• stavbno zemljišče s parc. št. 3448/2 k.o. Šempeter, z ID znakom 2315 3448/2, v izmeri 131 m2, z zaznambo vknjižbe neprave stvarne služnosti z oznako ID omejitve 18204278 in ki v naravi predstavlja nekdanjo traso poti in
• stavbno zemljišče s parc. št. 1055/1 k.o. Šempeter, z ID znakom 2315 1055/1, v izmeri 21 m2 , ki v naravi predstavlja del nekdanje javne poti;
za zemljišče, ki predstavlja nekategorizirano dostopno pot in služi namenu javnega dobra:
• stavbno zemljišče s parc. št. 631/2 k.o. Šempeter, z ID znakom 2315 631/2, v izmeri 129 m2, z zaznambo vknjižene stvarne služnosti / nujna pot, z oznako ID omejitve 12682287.

Menjava navedenih nepremičnin se bo, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba, izvršila z neposredno menjalno pogodbo med Občino in lastnikom zemljišča nepremičnine, ki predstavlja pot.

Rok za sprejem izjave o interesu je 20 dni od objave te namere na spletni strani, to je do 15. 4. 2019. Izjava o interesu naj se vloži pisno na Občini Šempeter-Vrtojba oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov občine.

V primeru več interesentov po nakupu predmetnih nepremičnin, bo občina z zainteresiranimi osebami opravila pogajanja o ceni in sklenila pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Najnižja prodajna cena je za zgoraj navedena zemljišča je 15,00 eur/m2. Pogodbeni stranki plačata vsaka svoj davek na promet nepremičnin, stroške overitve podpisa in stroške vpisa v zemljiško knjigo. Kupnina se plača na podlagi izstavljenega računa, skladno z valuto na računu. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Za podrobnejše informacije o predmetu menjave se lahko obrnete po telefonu (05) 33 51 626 ali 05 33 51 000 ali osebno na sedežu občine, v času uradnih ur, pri Regini Dragoljević.

Župan Občine Šempeter-Vrtojba lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni