Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine (Goriška 15) v brezplačno uporabo

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine (Goriška 15) v brezplačno uporabo

Številka: 47803-12/2019-1
Šempeter pri Gorici, 23. april 2019


Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, na podlagi 68. in 69. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/2018) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/2018) objavlja


NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNINE V BREZPLAČNO UPORABOObčina Šempeter-Vrtojba, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo za poslovno stavbo:
- Na zemljišču s parc. št. 2980 k.o. 2315 Šempeter, (ID 2512884) poslovna stavba v izmeri 104 m2 in dvorišče v izmeri 123 m2, v naravi objekt nekdanjega mejnega prehoda Šempeter, na naslovu Goriška ulica 15, Šempeter pri Gorici.

Pogoji:
- Poslovna stavba s pripadajočimi parkirnimi prostori se oddaja za namen izvajanja humanitarnih programov.
- Poslovna stavba se odda osebi javnega prava za opravljanje javnih nalog ali nevladnim organizacijam, ki jim je podeljen status delovanja v javnem interesu.
- Poslovna stavba se odda za obdobje 5 let.
- Uporabnik krije obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del, stroške zavarovanja.
Zavezujoča pisna ponudba mora vsebovati:
- osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta, sedež, matično številko , davčno številko;
- ime in priimek osebe pooblaščene za zastopanje poslovnega subjekta;
- izpis iz poslovnega registra;
- dokazila, iz katerega izhaja, da ponudnik izpolnjuje pogoje iz 1. odstavka 68. člena ZSPDSLS za oddajo premoženja v brezplačno uporabo;
- podpis, žig.

Rok za sprejem ponudbe oziroma izjave o interesu je 20 dni od objave te namere na spletni strani, to je do 13.5.2019. Interesenti morajo izjavo o interesu poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici ali oddati osebno v glavni pisarni na sedežu občine.
Izjave prispele po datumu ne bodo upoštevane.

Za podrobnejše informacije o predmetu oddaje v brezplačno uporabo se lahko obrnete na tel. št. (05) 33 51 626 ali 33 51 000 (Regina Dragoljević) ali elektronski naslov: info@sempeter-vrtojba.si.

Župan Občine Šempeter-Vrtojba lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla ustavi postopek oddaje nepremičnine v brezplačno uporabo, ne da bi zato navedel razloge.Mag. Milan Turk
Župan
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni