Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v pritličju poslovnega objekta (Krajevni odbor Šempeter) v najem

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v pritličju poslovnega objekta (Krajevni odbor Šempeter) v najem

Številka: 4782-12/2021-1
Datum: 7. maj 2021


Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, skladu s 62, 63. in 64. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/2018, 79/2018), v povezavi s 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM


Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine v najem:
- poslovni prostor v pritličju poslovnega objekta (Krajevni odbor Šempeter) z identifikacijsko številko 2315-666, na zemljišču s parc. št. 2894, k. o. 2315 Šempeter, na naslovu Trg Ivana Roba 4, 5390 Šempeter pri Gorici, v izmeri 34,79 m2 (pokrit vhod 3,40 m2, poslovni prostor 26,75 m2, pisarna – arhiv 4,64 m2, skupaj 34,79 m2).

Poslovni prostor je namenjen za opravljanje poslovne dejavnosti in se odda v stanju v kakršnem je, brez opreme in souporaba sanitarij, po sistemu »videno – najeto«.
Najnižja ponudbena izhodiščna mesečna najemnina za najem predmetne nepremičnine znaša 165,00 EUR (DDV ni vključen v ceno). Najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.
Najemnina se bo plačevala mesečno, na podlagi izstavljenega računa, z valuto 15 dni od prejema računa.
Plačevanje najemnine v rokih je bistvena sestavina pravnega posla.
Pogoji:
- Poslovni prostor se oddaja za namen opravljanja pisarniške dejavnosti. Zainteresiran najemnik mora v prijavi navesti, za kakšen namen bo poslovni prostor uporabljal.
- Poslovni prostor se oddaja za nedoločen čas, z odpovednim rokom največ 6 mesecev. V primeru kršitve določil najemne pogodbe na strani najemnika se najemno razmerje prekine takoj, brez odpovednega roka.
- Najemnik prevzema obratovalne stroške, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in druge stroške, vezane na uporabo in obratovanje predmeta najema (npr. stroški manjših vzdrževalnih del).
Rok za prijavo na namero je 20 dni od objave te namere na spletni strani, to je do 27. 5. 2021. Prijavo na namero je potrebno podati pisno na priloženem obrazcu neposredno na vložišču občine ali poslati na naslov Občina Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na naslov Občine Šempeter - Vrtojba do izteka objave (prejemna teorija).

V primeru prejema več prijav za najem predmetne nepremičnine, bodo z interesenti opravljena pogajanja o višini najemnine. Pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo mesečno najemnino.
Za podrobnejše informacije o predmetu najema se lahko obrnete na tel. št. (05) 33 51 626 ali (05) 33 51 000 (Regina Dragoljević) ali info@sempeter-vrtojba.si.

Opozorilo: Župan Občine Šempeter – Vrtojba, lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla - podpisa pogodbe, postopek sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

mag. Milan Turk
župan
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni