Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem za del zemljišča s parc. št. 3037/2 k.o. Šempeter

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem za del zemljišča s parc. št. 3037/2 k.o. Šempeter

Številka: 47803-1/2019-1
Šempeter pri Gorici, 23. januar 2019

Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, na podlagi 52., 62., 63. in 64. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. ter 20. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št.: 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA ODDAJO STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM


  • za del zemljišča s parc. št. 3037/2, v približni izmeri 1.000 m2, k.o. 2315 Šempeter

Za oddajo v najem zgoraj navedene nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba za nedoločen čas z odpovednim rokom največ 6 mesecev. Najemna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.
Nepremičnina se odda v najem po sistemu »videno – najeto«.

Višina najemnine je določena v skladu s Pravilnikom o oddajanju zemljišč v najem ali zakup (Ur. l. RS, št. 53/2008) in ne sme biti nižja od 30,00 EUR/leto.

Interesenti morajo pisno ponudbo po priloženem obrazcu – priloga št. 1, oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 12.02.2019, na naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Občine Šempeter-Vrtojba, v poslovnem času občine.

Neposredna pogodba o najemu bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja ter bo najemna pogodba sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo letno najemnino. Ponujena višina najemnine iz pogajanj je zavezujoča.

Rok za plačilo letne najemnine je 15. dni po izstavitvi računa. Plačilo najemnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Regina Dragoljević (e-naslov: regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si ali tel: 05 33 51 626 ali 05 33 51 000.

Občina Šempeter-Vrtojba na podlagi objave te namere ni zavezana k sklenitvi pogodbe o oddaji predmetne nepremičnine v najem z najugodnejšim ponudnikom oz. lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.

Priloga: obrazec - ponudba

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA


Priloga št. 1

PONUDBA


1. Podatki o ponudniku:

Ime in priimek : ……………………….……………………………………………………………..………………….

Naslov : …………………….……………………………………………………………………………….......

Davčna številka : …………………………..……………………….…………………………………

EMŠO oz. matična številka: …………………………………………………..…………….……………………………………….

Kontaktna oseba: ……………………………………………………………….…….…………………………………….

Elektronski naslov kontaktne osebe: ……………………………………….………………………………………………………………….

Mobilni telefon: …………………………………………….….………………………………………


Izjavljamo, da z oddajo ponudbe v celoti sprejemamo pogoje na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba objavljene namere št. 47803-1/2019-1 za oddajo predmetne nepremičnine v najem.
Izjavljam, da mi je stanje nepremičnine v naravi poznano in da sem seznanjen(a) s tem, da se bo pogodba sklenila na način videno - najeto.
Datum: ……………………….…………………Podpis ponudnika: ……………………….….
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni