Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem2

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem

Številka: 47803- 32/2019 -1
Šempeter pri Gorici, 18. julij 2019


Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, na podlagi 52., 62., 63. in 64. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. ter 20. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja


NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA ODDAJO STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM


- za zemljišče s parc. št. 21/1, v izmeri 430 m2, k.o. 2316 Vrtojba,
- za zemljišče s parc. št. 20/3, v izmeri 451 m2, k.o. 2316 Vrtojba,
- za zemljišče s parc. št. 20/1, v izmeri 324 m2, k.o. 2316 Vrtojba,
- za zemljišče s parc. št. 18/1, v izmeri 63 m2, k.o. 2316 Vrtojba,
- za zemljišče s parc. št. 22/1, v izmeri 139 m2, k.o. 2316 Vrtojba,
- za zemljišče s parc. št. 376, v izmeri 2191 m2, k.o. 2315 Šempeter,
- za zemljišče s parc. št. 377/2, v izmeri 2408 m2, k.o. 2315 Šempeter.


Za oddajo v najem zgoraj navedenih nepremičnin bo sklenjena neposredna pogodba za določen čas 5 (pet) let. Najemna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.
Nepremičnina se odda v najem po sistemu »videno – najeto«.

Višina najemnine je določena v skladu s Pravilnikom o oddajanju zemljišč v najem ali zakup (Uradni list RS, št. 53/08) in znaša 0,03 €/m2/leto oziroma ne sme biti nižja od 30 €/leto.
Interesenti morajo pisno ponudbo po priloženem obrazcu – priloga št. 1, oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 7. 8. 2019, na naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Občine Šempeter-Vrtojba, v poslovnem času občine.
Interesenti morajo imeti poravnane vse obveznosti do Občine Šempeter-Vrtojba.

Neposredna pogodba o najemu bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja ter bo najemna pogodba sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo letno najemnino. Ponujena višina najemnine iz pogajanj je zavezujoča.

Rok za plačilo letne najemnine je 15 dni po izstavitvi računa. Plačilo najemnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Neplačevanje najemnine je razlog za odpoved najemne pogodbe.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Regina Dragoljević (e-naslov: regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si ali tel: 05 33 51 626 ali 05 33 51 000).

Občina Šempeter-Vrtojba na podlagi objave te namere ni zavezana k sklenitvi pogodbe o oddaji predmetne nepremičnine v najem z najugodnejšim ponudnikom oz. lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.

 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni