Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 3572/2 k.o. Vrtojba

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 3572/2 k.o. Vrtojba

Številka: 4782-29/2020-1
Šempeter pri Gorici, 9. junij 2020


Občina Šempeter - Vrtojba na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE


za prodajo nepremičnine s:
- s parc. št. 3572/2 ID znak: parcela 2316 3572/2 k.o. Vrtojba, v izmeri 296 m2.


Na navedeni nepremičnini je vknjižena služnostna pravica rabe 110 KV kablovoda od RTP 110/20 KV Vrtojba, pod ID omejitve 19407621.
Cena nepremičnine je 2.960,00 EUR. V ceno ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Za prodajo nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba. Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba. Kupnina mora biti plačana v roku 30 dni od overitve prodajne pogodbe, rok za plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe.

Prijavo na namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu. Rok za prijavo na namero je 20 dni od objave na spletni strani. Prijavo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, oz. po e-pošti na e-naslov info@sempeter-vrtojba.si. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov do izteka zadnjega dne objave oz. bodo oddane po pošti, najpozneje do 29. 6. 2020.

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni in bo prodajna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi stroške davka na promet nepremičnine, strošek notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetnih nepremičninah je regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si ali tel: 05 33 51 626 ali 05 33 51 000.

Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni