Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za skladiščni prostor v stanovanjski stavbi na Goriška ulica 3, Šempeter pri Gorici, parc. št. 2953 k.o

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za skladiščni prostor z oznako SKP v pritličju, v izmeri 28 m2 v stanovanjski stavbi na Goriški ulici 3, Šempeter pri Gorici, na parc. št. 2953 k.o. Šempeter, ID znak del stavbe 2315-605-4

Številka: 4781-29/2020-1
Šempeter pri Gorici, 9. oktober 2020

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018 in 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), Občina Šempeter-Vrtojba objavlja:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE


1. Naziv in sedež organizatorja prodaje
Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici.

2. Predmet prodaje
Skladiščni prostor z oznako SKP v pritličju, v izmeri 28 m2 v stanovanjski stavbi na naslovu Goriška ulica 3, Šempeter pri Gorici, stoječa na parc. št. 2953 k.o. Šempeter, ID znak del stavbe 2315-605-4 .
Zemljiškoknjižno stanje nepremičnine je urejeno.

3. Najnižja ponudbena cena
Ponudbena cena za nepremičnino ID znak del stavbe 2315 -605-4, ki v naravi predstavlja skladiščni prostor mora biti najmanj 4.400,00 EUR in ne vključuje davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.

4. Pogoji prodaje
• za prodajo opisane nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba;
• nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno« zato ne bo mogoče uveljavljanje prodajalčeve odgovornosti za stvarne in pravne napake;
• nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno;
• najugodnejši ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po pozivu organizatorja prodaje;
• plačilo celotne kupnine najkasneje v roku 15 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;
• zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo ni sestavni del prodajne pogodbe in se izroči kupcu po prejemu celotne kupnine;
• kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, notarsko overitev podpisa zakonitega zastopnika prodajalca na prodajni pogodbi in stroške v zvezi z zemljiškoknjižno izvedbo prodajne pogodbe na njegovo ime in v njegovo korist v zemljiški knjigi;
• prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadar koli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo moral najugodnejši ponudnik poravnati na transakcijski račun Občine Šempeter-Vrtojba, v roku 15 (petnajst) dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku.

6. Podrobnejši pogoji zbiranja ponudb
Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici ali osebno v glavni pisarni (vložišče) organizatorja prodaje na prej navedenem naslovu, najkasneje do 29. 11. 2020 do 14.00 ure. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »NE ODPIRAJ – ponudba za nakup nepremičnine ID znak del stavbe 2315-605-4«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

7. Sestavine ponudbe in rok za sklenitev prodajne pogodbe
Zainteresirani ponudniki lahko podajo ponudbo za nakup, na obrazcu Priloga 1.
Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane.
Ponudbe, predložene oziroma prispele po izteku roka, bodo izločene iz postopka prodaje.
V primeru, da bo za prodajo navedene nepremičnine prispelo več ponudb, bodo vsi ponudniki povabljeni na pogajanja o ceni na način javne dražbe.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter – Vrtojba.

7. Dodatne informacije
Dodatne informacije o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Občini Šempeter -Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici: kontaktna oseba Regina Dragoljević, tel. št.: 05/33 51 000 ali 05/33 51 626, do zaključka te objave. Za ogled se je treba dogovoriti.OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni