Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora na naslovu Ulica 9. septembra 137 v Vrtojbi v najem - mansarda

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora na naslovu Ulica 9. septembra 137 v Vrtojbi v najem - mansarda

Na podlagi pete alineje 23. člena in 28. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/14-ZUUJFO in 76/15) ter 40. člena in 46. do 49. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 34/11,42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Šempeter-Vrtojba, objavlja

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM


Predmet najema je:
  • poslovni prostor v mansardi poslovnega večnamenskega nestanovanjskega objekta na naslovu Ulica 9. septembra 137 v Vrtojbi, Šempeter pri Gorici, na parc. št. 2794 k.o. 2316 Vrtojba, z ID oznako stavbe 2316-1131-3, poslovni prostor v izmeri 8 m2 in del strehe v velikosti 2 m2; (prostor namenjen za izvajanje telekomunikacijske dejavnosti, kjer se navedena dejavnost že izvaja z dosedanjim najemnikom);

Najemnina znaša 210,00 EUR/mesec (DDV ni vključen v ceno). Najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.

Poslovni prostor se odda za določen čas 10 let, z možnostjo podaljšanja.

Pogodba bo sklenjena po poteku 15 dni od dneva objave na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.
V primeru več ponudnikov, bo lastnik opravil pogajanja o višini najemnine in sklenil pogodbo s tistim ponudnikom, ki bo ponudil več.

V pogodbi o oddaji stvarnega premoženja v najem se bo določila obveznost najemnika, da krije poleg najemnine tudi obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki dogovorita s pogodbo. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, mora vinkulirati v korist občine.

Opozorilo: Župan Občine Šempeter-Vrtojba lahko kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe ustavi postopek oddaje poslovnega prostora v najem.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na tel.: 05 33 51 000 (kontaktna oseba Regina Dragoljević) ali po elektronski pošti: regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si.

Številka: 47803-10/2017-2
Šempeter pri Gorici, 6. februar 2017

ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni