Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v najem v Vrtojbi

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v najem v Vrtojbi

Številka: 47803-26/2016-1
Šempeter pri Gorici, 14. september 2016

Na podlagi pete alineje 23. člena in 28. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/14-ZUUJFO in 76/15) ter 40. člena in 46. do 49. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 34/11,42/12, 24/13, 10/14) Občina Šempeter-Vrtojba, objavlja

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM


Predmet najema je:
• poslovni prostor v izmeri 27,70 m2 s souporabo skupnih prostorov nepremičnine v Vrtojbi, na naslovu Ulica 9. septembra 145, Šempeter pri Gorici, stoječ na parc. št. 2966 k.o. 2316 – Vrtojba; primeren za opravljanje frizerske dejavnosti (kjer se navedena dejavnost že izvaja z dosedanjim najemnikom);

Najemnina je izračunana na podlagi cenitve zapriseženega cenilca, v višini 170,00 EUR/mesec (DDV ni vključen v ceno). Najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.

Poslovni prostor se odda za določen čas 23 let, z možnostjo podaljšanja.

Pogodba bo sklenjena po poteku 15 dni od dneva objave na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba. V primeru več ponudnikov, bo lastnik opravil pogajanja o višini najemnine in sklenil pogodbo s tistim ponudnikom, ki bo ponudil več.

V pogodbi o oddaji stvarnega premoženja v najem se bo določila obveznost najemnika, da krije poleg najemnine tudi obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki dogovorita s pogodbo. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, mora vinkulirati v korist občine.

Opozorilo: Župan Občine Šempeter-Vrtojba lahko kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe ustavi postopek oddaje poslovnega prostora v najem.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na tel.: 05 33 51 000 (kontaktna oseba Regina Dragoljević) ali po elektronski pošti: regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si.ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni