Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja

Številka: 47803-34 /2019-1
Šempeter pri Gorici, 5. avgust 2019


Občina Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) in na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) objavlja


NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA


Občina Šempeter - Vrtojba objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino:
poslovni prostor v pritličju večnamenskega nestanovanjskega objekta na naslovu Ulica 9. septembra 137 v Vrtojbi, Šempeter pri Gorici, stoječ na parc. št. 2793 k.o. 2316 Vrtojba, ID znak 2316 2793, v izmeri 68 m2.

Poslovni prostor je namenjen za opravljanje trgovske ali podobne dejavnosti in se oddaja v stanju v karšnem je, brez opreme.
Poslovni prostor je v obratovanju.

Najnižja ponudbena izhodiščna mesečna najemnina poslovnega prostora znaša 340,00 EUR (DDV ni vključen v ceno). Najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Občine Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici, najpozneje oz. do vključno 26. 8. 2019, do 12. ure.

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:
- podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, ident. št. za DDV oz. davčno številko;
- ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonsko številko in e-naslov);
- datum in številka namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
- ID znak nepremičnine;
- izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev ter
- ponujena višina najemnine.

Za navedeni poslovni prostor bo sklenjena pogodba o najemu poslovnega prostora za nedoločen čas, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba.
Pogodba o najemu poslovnega prostora se sklepa v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti.
Strošek sklenitve pogodbe pri notarju, krije najemnik.

Sklenitev najemnega razmerja, najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice).

V kolikor se na namero prijavi več interesentov, bo Občina Šempeter - Vrtojba pred sklenitvijo neposredne pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni.

V pogodbi o oddaji stvarnega premoženja v najem se bo določila obveznost najemnika, da krije poleg najemnine tudi obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki dogovorita s pogodbo. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, mora vinkulirati v korist občine.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na tel.: 05 33 51 000 (kontaktna oseba Regina Dragoljević) ali po elektronski pošti: info@sempeter-vrtojba.si.

Opozorilo: Župan lahko, brez navajanja razloga, kadarkoli ustavi začeti postopek oddaje nepremičnine v najem, do sklenitve pravnega posla, brez vsakršne odškodninske odgovornosti in brez obveznosti po povrnitvi stroškov zainteresiranim ponudnikom.
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni