Odločba o prenehanju statusa javnega dobrega lokalnega pomena za premičnino s parc. št. 3442/4 k. o. 2315 Šempeter

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Odločba o prenehanju statusa javnega dobrega lokalnega pomena za premičnino s parc. št. 3442/4 k. o. 2315 Šempeter

Številka: 47805-18/2018-2
Šempeter pri Gorici, 16. julij 2018


Občinska uprava Občine Šempeter-Vrtojba izdaja na podlagi 23. člena Zakona o graditvi Objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04-u. p. b. s spremembami) in na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba št. 01101-12/2018-14, sprejetega na 40. seji dne 21. 6. 2018, v zadevi ukinitve statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti, naslednjo

ODLOČBO


1. Ugotovi se, da nepremičnini s parc. št. 3442/4 k. o. 2315 Šempeter, ID znak 2315 3442/4 preneha status javnega dobra lokalnega pomena.

2. Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti odločbe v Zemljiški knjigi pri osnovnem pravnem položaju nepremičnine parc. št. 3442/4 k. o. 2315 Šempeter, ID znak 2315 3442/4 izbriše status javnega dobra in se vpiše lastnina Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a, Šempeter pri Gorici, matična št. 1358227000, do celote (1/1).

3. Stroškov postopka ni bilo.

Obrazložitev:

Nepremičnina s parc. št. 3442/4 k. o. Šempeter je v Zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je na 40. seji, dne 21. 6. 2018 sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za navedeno zemljišče.

23. člen Zakona o graditvi objektov določa, da se nepremičnini status grajenega javnega dobra odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa izda tisti organ, ki ji je status podelil. Na podlagi pravnomočne odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra se izbriše status javnega dobra v zemljiški knjigi in se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Šempeter-Vrtojba.

Nepremičnina s parc. št. 3442/4 k. o. Šempeter, nima več namena in funkcije splošne rabe in se je v svoji funkciji javnega dobra prenehala uporabljati, zato se navedeno zemljišče v skladu s sprejetim sklepom Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba izvzame iz javnega dobra.
S tem je izdaja odločbe utemeljena.

118. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, 24/06 – u. p. b., 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) določa, da organ v odločbi odloči o stroških postopka. Stroški v postopku niso nastali, zato je organ odločil kot izhaja iz izreka odločbe.

Odločba je na podlagi 2. točke 23. člena Zakona o upravnih taksah (ZUT, Uradni list RS, št. 106/10 – u. p. b. in 32/16) takse prosta.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici in sicer v roku 15 dni od dneva objave odločbe. Pritožba se vloži pisno ali vloži ustno na zapisnik.

Pripravila:
Regina Dragoljević


TAJNIK
mag. Peter Ptičak
Objaviti:
- na spletni strani in oglasni deski Občine Šempeter-Vrtojba

 

 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni