odločba - odvzem statusa javno dobro

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Odločba - nepremičnini s parc. št. 3446/9 k. o. 2315 Šempeter se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Številka: 711-5/2020-2
Šempeter pri Gorici, 25. februar 2020


Občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba izdaja na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 15. in 87. člen člena Statuta Občine - Vrtojba (Ur. l. RS, št. 5/18) in na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Šempeter- Vrtojba št. 711-5/2020-2, sprejetega na 14. seji dne 13. 2. 2020, v zadevi ukinitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti, izdala naslednjo


ODLOČBO


1. Nepremičnini s parc. št. 3446/9 k. o. 2315 Šempeter, ID znak 2315 3446/9 se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. Izbris zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena, iz 1. alineje izreka te odločbe, z ID pravice/ zaznambe 11555834 pri nepremičnini z ID znakom 2315 3446/9 se predlaga po pravnomočnosti te odločbe.
3. Stroškov postopka ni bilo.

O b r a z l o ž i t e v:


Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba je na 14. seji dne 13. 2. 2020, na zahtevo župana sprejel sklep št. 711-5/2020-2, s katerim je odločil o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 3446/9 k. o. 2315 Šempeter, ID znak 2315 3446/9, sicer v lasti Občine Šempeter - Vrtojba. Status grajenega javnega dobra je pri omenjeni nepremičnini vknjižen pod ID pravice/ zaznambe 11555834.
Podlaga za ukinitev statusa grajenega javnega doba je določba 247. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17) ter obrazložitev nameravanega odvzema statusa grajenega javnega dobra, podana iz strani župana Občine Šempeter - Vrtojba, saj omenjena nepremičnina ne služi več namenu, zaradi katerega je bil dodeljen status javnega dobra. Predmetna nepremičnina v naravi ne predstavlja več javne poti. Zaradi navedenega ni ovir za nadaljevanje postopka ukinitve javnega dobra pri nepremičnini katastrska občina 2315 Šempeter, parcela 3446/9, saj le ta ne služi namenu, zaradi katerega je bil dodeljen status javnega dobra.
Občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba je na podlagi vseh zgoraj navedenih dejstev in sklepa Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri navedeni nepremičnini, po uradni dolžnosti odločila, kot je razvidno iz izreka te odločbe.
Na podlagi 22. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – u. p. b., 14/15 – ZUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) je odločba takse prosta.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici in sicer v roku 15 dni od dneva objave odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Za pritožbo se plača upravna taksa po Taksni tarifi št. 2, Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – u.p.b.), v višini 18,10 EUR.


Pripravila:
Regina Dragoljević


TAJNIK
mag. Peter Ptičak
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni