Odločba: parceli št. 488/5 k.o. 2315 – Šempeter, ID znak 2315-488/5-0, preneha status javnega dobra lokalnega pomena in se vpiše lastnina Občine Šempe

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Odločba: parceli št. 488/5 k.o. 2315 – Šempeter, ID znak 2315-488/5-0, preneha status javnega dobra lokalnega pomena in se vpiše lastnina Občine Šempeter-Vrtojba

Številka: 47802-5/2015-1
Šempeter pri Gorici, 11. maj 2015

Občinska uprava Občine Šempeter-Vrtojba izdaja na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Ur.l.RS; št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012, 101/2013-ZDavNepr, 110/2013) ter na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba št. 01101-9/2015-14, sprejetega na 7. redni seji, dne 23. aprila 2015, v zadevi ukinitve statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti naslednjo


ODLOČBO

1. Ugotovi se, da nepremičnini:
parceli št. 488/5 k.o. 2315 – Šempeter, ID znak 2315-488/5-0,
preneha status javnega dobra lokalnega pomena.

2. Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti odločbe v zemljiški knjigi pri osnovnem pravnem položaju nepremičnine:
parceli št. 488/5 k.o. 2315 – Šempeter, ID znak 2315-488/5-0,
izbriše status javnega dobra in se vpiše lastnina Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici, matična številka 1358227000,
do celote (1/1).

3. Stroškov postopka ni bilo.


Obrazložitev:

Nepremičnina, navedena v 1. točki izreka odločbe, je v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je na 7. redni seji, dne 23.04.2015 sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za navedeno zemljišče.
Nepremičnina, navedena v 1. točki izreka odločbe, nima več namena in funkcije splošne rabe in se je v svoji funkciji javnega dobra prenehala uporabljati. Navedeno zemljišče se v skladu s sprejetim sklepom izvzema iz javnega dobra. Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS; št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012, 101/2013-ZDavNepr, 110/2013) v 23. členu odloča, da se status javnega dobra odvzame z odločbo, ki je na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa izda tisti organ, ki je status podelil. Na podlagi pravnomočne odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra se izbriše status javnega dobra v zemljiški knjigi in se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Šempeter-Vrtojba.

S tem je izdaja odločbe utemeljena.

Na podlagi določbe 22. člena in 2. točka 23. člena Zakona o upravnih taksah – ZUT (Ur. list RS, št. 106/10 – upb) je ta odločba takse prosta.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici in sicer v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno organu, ki je to odločbo izdal, ali jo poda neposredno na zapisnik.

Pripravila:
Regina Dragoljević


TAJNIK OBČINE
mag. Peter PtičakVROČITI:
- z javnim naznanilom na oglasni deski in na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba
- pristojna zemljiška knjiga- po pravnomočnosti odločbe
- zbirka dokumentarnega gradiva
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni