Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti

Na podlagi 60. in 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 109/2012 in 35/13-skl. US:U-I-43/13-8) ter 28. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 45/2013) župan Občine Šempeter – Vrtojba sprejme


 

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA POSLOVNA CONA VRTOJBA OB HITRI CESTI


1. člen
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti (v nadaljevanju OPPN).

2. člen
Dopolnjeni osnutek OPPN bo javno razgrnjen v prostorih Občine Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici, ogled bo možen v času uradnih ur. Gradivo bo dostopno tudi na spletni strani občine: www.sempeter-vrtojba.si v rubriki razpisi, pozivi in naznanila/naznanila.
Razgrnitev bo trajala od vključno četrtka, 19. 2. 2015, do vključno petka, 20. 3. 2015.

3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN bo potekala v torek, 10. 3. 2015, v sejni sobi Občine Šempeter – Vrtojba s pričetkom ob 17. uri.

4. člen
Pripombe na razgrnjen dopolnjeni osnutek OPPN lahko vsi zainteresirani ustno podajo na javni obravnavi, jih v času trajanja javne razgrnitve v pisni obliki posredujejo Občini Šempeter - Vrtojba ali jih v času trajanja javne razgrnitve posredujejo na elektronski naslov info@sempeter-vrtojba.si.

5. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi na spletni strani občine ter na krajevnih tablah.


Številka:35003-5/2014-90
Datum: 6. 2. 2015

ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni