Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev odloka o OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici - 1. faza

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2014

Na podlagi 60. in 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 - odl. US) ter 28. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 45/2013) župan Občine Šempeter-Vrtojba sprejme


SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU MLAKE (LEDINE) V ŠEMPETRU PRI GORICI – 1. FAZA, SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 2014


1. člen

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2014 (v nadaljevanju spremembe in dopolnitve odloka o OPPN).

2. člen

Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev odloka o OPPN bo javno razgrnjen v prostorih Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici, ogled bo možen v času uradnih ur. Gradivo bo dostopno tudi na spletni strani občine: www.sempeter-vrtojba.si v rubriki razpisi, pozivi in naznanila/naznanila.

Razgrnitev bo trajala od vključno petka, 20. 3. 2015, do vključno petka, 3. 4. 2015.

3. člen

Javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev odloka o OPPN bo potekala v torek, 24. 3. 2015, v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba s pričetkom ob 17. uri.


4. člen
Pripombe na razgrnjen dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev odloka o OPPN lahko vsi zainteresirani ustno podajo na javni obravnavi, jih v času trajanja javne razgrnitve v pisni obliki posredujejo Občini Šempeter - Vrtojba ali jih v času trajanja javne razgrnitve posredujejo na elektronski naslov info@sempeter-vrtojba.si.

5. člen

Ta sklep velja takoj in se objavi na spletni strani občine ter na krajevnih tablah.

Številka: 35003-2/2013-120
Datum: 10. 3. 2015

ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni