Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno središče v Šempetru

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno središče v Šempetru

Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 109/2012 in 35/13-skl. US:U-I-43/13-8) ter 28. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 45/2013) župan Občine Šempeter-Vrtojba sprejmeSKLEP O PRIČETKU PRIPRAVE sprememb in dopolnitev
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno središče v Šempetru


objava v Uradnem listu RS št. 5/15 z dne 23. 1. 2015


1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno središče v Šempetru (odlok o OPPN objavljen v Ur. l. RS št. 30/2010) – v nadaljevanju OPPN

Povod za spreminjanje OPPN je pobuda investitorja, ki ima na območju OPPN avtokleparsko in avtoličarsko delavnico ter želi k obstoječemu objektu prizidati lakirnico, proizvodnih dejavnosti in industrijskih objektov pa določila OPPN ne dopuščajo. Poleg dopolnitev določil glede objektov in dejavnosti na območju OPPN se sočasno skladno z ugotovljenimi pomanjkljivostmi OPPN spreminjajo in dopolnjujejo določila glede uporabe javnih parkirišč in začasnih ureditev površin.
V postopku priprave akta bo možno v spremembe in dopolnitve vključiti tudi druge ustrezne predloge z vsebino, ki omogoča skrajšan postopek sprememb in dopolnitev in ki ne zahteva sodelovanja nosilcev urejanja prostora.

2. Območje

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na tekstualni del OPPN, ki velja za celotno območje OPPN.

3. Način pridobitve strokovnih rešitev
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju in podzakonskimi akti.
Spremembe in dopolnitve OPPN ne bodo vplivale na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato bo občina vodila skrajšani postopek sprememb in dopolnitev OPPN kot ga določa 61.a člen Zakona o prostorskem načrtovanju.

4. Roki za pripravo
Predvideni časovni potek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev OPPN je naslednji: osnutek v januarju 2015, javna razgrnitev dopolnjenega osnutka v februarju 2015, obravnava in sprejem predloga na seji občinskega sveta v marcu 2015.

5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Spremembe in dopolnitve ne bodo spreminjale pogojev, ki izhajajo iz smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora, pridobljenih v postopku sprejemanja OPPN. Predvidena vsebina sprememb in dopolnitev OPN ne zahteva sodelovanja nosilcev urejanja prostora.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančne obveznosti priprave sprememb in dopolnitev OPPN prevzame Občina Šempeter-Vrtojba.

7. Veljavnost sklepa
Ta sklep prične veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.Številka: 35003-8/2014-2
Datum: 16. 1. 2015

ŽUPAN
mag. Milan Turk

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni