SKLEP O PRIČETKU PRIPRAVE sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, sprem

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

SKLEP O PRIČETKU PRIPRAVE sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2014

Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 109/2012 in 35/13-skl. US:U-I-43/13-8) ter 28. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 45/2013) župan Občine Šempeter – Vrtojba sprejme


SKLEP O PRIČETKU PRIPRAVE sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2014 , objava v Uradnem listu RS št. 8/15 z dne 6. 2. 2015


1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2014 (odlok o OPPN objavljen v Ur. l. RS št. 37/2014) – v nadaljevanju OPPN
Razlog za spreminjanje OPPN je omogočanje bolj racionalne rešitve prometnih površin: zmanjšanje dimenzij in premik voznih pasov, kolesarskega pasu in hodnika za pešce in posledično preprostejše izvedbe javnih prometnih površin zaradi manjših posegov na zemljišča v privatni lasti. S spremembami in dopolnitvami se bolj natančno definira tudi etapnost izvedbe večnamenske poti, zaključni del poti namreč pred pridobitvijo zemljišč za njeno logično nadaljevanje nima uporabne vrednosti.
V postopku priprave akta bo možno v spremembe in dopolnitve vključiti tudi druge ustrezne predloge z vsebino, ki omogoča skrajšan postopek sprememb in dopolnitev in ki ne pomenijo sprememb v grafičnih delih OPPN.

2. Območje
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na tekst odloka OPPN, ki velja za celotno območje OPPN.

3. Način pridobitve strokovnih rešitev
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju in podzakonskimi akti.
Spremembe in dopolnitve OPPN ne bodo vplivale na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato bo občina vodila skrajšani postopek sprememb in dopolnitev OPPN kot ga določa 61.a člen Zakona o prostorskem načrtovanju.

4. Roki za pripravo
Predvideni časovni potek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev OPPN je naslednji: osnutek v februarju 2015, javna razgrnitev dopolnjenega osnutka v marcu 2015, obravnava in sprejem predloga na seji občinskega sveta v maju 2015.

5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Pripravljavec sprememb in dopolnitev OPPN je Občina Šempeter-Vrtojba.
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu s 58. in 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju pripravijo smernice na osnutek sprememb in dopolnitev OPPN ter podajo mnenje k predlogu sprememb in dopolnitev OPPN so:

1. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana;
2. Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici.

V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko pripravljavec sprememb in dopolnitev OPPN k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.

6. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančne obveznosti priprave sprememb in dopolnitev OPPN prevzame Občina Šempeter-Vrtojba.

7. Veljavnost sklepa
Ta sklep prične veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.


Številka: 35003-2/2013-113
Datum: 2. 2. 2015

ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni