Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 OPN Občine Šempeter-Vrtojba

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba

Na podlagi 46. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 - odl. US) ter 28. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/2013) je župan Občine Šempeter-Vrtojba sprejel


Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba1. Uvodne določbe
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev z zaporedno številko 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS št. 7/20014, 21/2014 – v nadaljevanju OPN).

2. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve št. 2)
Od zadnje spremembe in dopolnitve OPN je občina prejela precej pobud za spremembo OPN, od tega okoli 30 pobud za spremembo izvedbenih določil.
Povod za pričetek postopka sprememb in dopolnitev št. 2 je nekaj nameravanih investicij, katerih realizacija je zaradi izvedbenih pogojev v OPN onemogočena.
Občina bo zato pobude za spremembo izvedbenih določil obravnavala v ločenem, skrajšanem postopku.

3. Vsebina sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve št. 2 ne bodo spreminjale namenske rabe površin, ne bodo vplivale na določila za upoštevanje smernic nosilcev urejanja prostora, danih v postopku sprejemanja OPN, sprememb v kartografskem delu OPN ne bo. Spremembe in dopolnitve št. 2 bodo vplivale na izvedbene pogoje na območjih posameznih namenskih rab oziroma na območju celotne občine. Spremembe in dopolnitve št. 2 ne bodo zahtevale sodelovanje državnih nosilcev urejanja prostora, razen Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor.

4. Način pridobitve strokovnih rešitev
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju in podzakonskimi akti.
Predvidena je izvedba skrajšanega postopka sprememb in dopolnitev kot ga določa 53. člen Zakona o prostorskem načrtovanju.

5. Roki za izvedbo
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 2 je predvidena v maju 2015, sprejem predloga dokumenta na seji občinskega sveta pa v juliju 2015.
Navedeni roki so opredeljeni na podlagi predpostavke, da za spremembe in dopolnitve št. 2 ne bo potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje in bodo prilagojeni okoliščinam in zahtevam, ki bodo ugotovljeni v procesu priprave dokumenta.

6. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Pripravljavec sprememb in dopolnitev št. 2 je Občina Šempeter-Vrtojba.
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo mnenja k osnutku in predlogu sprememb in dopolnitev št. 2, so:
  • Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor;
  • družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.
  • Občina Šempeter-Vrtojba.

V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko pripravljavec k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.

7. Veljavnost sklepa
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št.: 35051-4/2014-47
Šempeter pri Gorici, 13. marca 2015

ŽUPAN
mag. Milan Turk


pdfSklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 OPN Občine Šempeter-Vrtojba
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni