Sklep o pripravi OPPN za stanovanjsko sosesko Lada

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Lada

Na podlagi 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ur. l. RS št. 61/17 – ZUreP-2) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS št. 5/2018) je župan Občine Šempeter-Vrtojba dne 17. 9. 2021 sprejel


SKLEP o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Lada


1. člen
(predmet sklepa)

(1) S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Lada (v nadaljevanju OPPN).
(2) OPPN se v prostorskem informacijskem sistemu vodi pod identifikacijsko številko 2625.

2. člen
(izhodišča za pripravo OPPN)

(1) S tem sklepom se po predhodni seznanitvi javnosti z osnutkom izhodišč na spletni strani občine, ki je potekala od 14. junija 2021 do 2. julija 2021, potrdijo izhodišča za pripravo OPPN, ki jih je v septembru 2021 pod številko 2629 izdelala družba LOCUS d.o.o..

(2) Pobudnik za pričetek postopka OPPN je družba NORSON NEPREMIČNINE d.o.o., ki je naročnik in investitor OPPN.

3. člen
(območje in predmet načrtovanja)
(1) Območje načrtovanja obsega naslednje parcele v katastrski občini 2315 Šempeter: 128/3, 130/1, 131/6, 133/4, 137/2, 213/4 in del 214/1.
Območje se nahaja v mestu Šempeter pri Gorici in meri približno 3,84 ha.

(2) Predmet načrtovanja je nova stanovanjska soseska, ustrezno opremljena z infrastrukturo in pripadajočimi površinami.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Pri izdelavi OPPN se upošteva podatke iz javno dostopnih evidenc, pridobljena strokovna gradiva, usmeritve in pogoje iz nadrejenega prostorskega akta, usmeritve nosilcev urejanja prostora ter morebitne druga že izdelana strokovna gradiva.

(2) Strokovne rešitve bodo obdelane na ravni idejne zasnove (IZP).

(3) V kolikor bo v postopku priprave potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, bo izdelano tudi okoljsko poročilo.

(4) V postopku priprave se lahko določi obveznost izdelave morebitnih dodatnih strokovnih podlag glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.

5. člen
(vrsta postopka)

Gre za redni postopek priprave OPPN po določilih 110. in 119. člena ZUreP-2, ki pa je vsebinsko in postopkovno vezan na tekoči postopek sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba (v nadaljevanju OPN OŠV SD 03).
Vsebinska povezava: rešitve v OPPN bodo skladne s pogoji iz sprejetih OPN OŠV SD 03.
Postopkovna povezava: pogoj za sprejetje OPPN bo predhodno sprejetje OPN OŠV SD 03.

6. člen
(roki za pripravo OPPN)

(1) Priprava OPPN bo pričeta pred zaključkom postopka OPN OŠV SD 03.

(2) V spodnji tabeli je prikazan okvirni pričakovani potek z roki za pripravo posameznih faz OPPN pod predpostavko, da izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) ne bo potrebna.
V primeru potrebnosti izvedbe postopka CPVO se aktivnosti za izvedbo smiselno vključijo v faze izdelave OPPN, posledično se podaljšajo roki priprave in sprejema OPPN, podaljšanje okvirno ocenjujemo na 5 mesecev.
Ne glede na zapisane oziroma dosežene roke sprejetje OPPN pred sprejetjem OPN OŠV SD 03 ni dopustno.

Okvirni potek priprave OPPN brez izvedbe CPVO

Faza

ocenjeni čas (meseci - m)

pridobitev identifikacijske številke akta, javna objava sklepa in izhodišč v PIS

0,5m

pridobitev mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje

1,0m

pridobitev odločitve o potrebnosti izvedbe CPVO

1,0m

priprava osnutka OPPN

1,5m

objava osnutka OPPN na spletni strani občine

 

pridobitev prvih mnenj NUP na osnutek

1,0m

izdelava dopolnjenega osnutka OPPN

2,0m

objava javnega naznanila o javni razgrnitvi, objava dopolnjenega osnutka OPPN na spletni strani občine

 

javna razgrnitev in javna obravnava, razkritje morebitnega nasprotja interesov

1,0m

stališča do pripomb, objava stališč

2,0m

izdelava predloga

1,0m

objava predloga OPPN na spletni strani občine

 

pridobitev drugih mnenj NUP na predlog

1,0m

izdelava usklajenega predloga

1,0m

obravnava in sprejem na seji Občinskega sveta

2,0m

javna objava odloka v prostorskem informacijskem sistemu in Uradnem listu

 

 

15,0m7. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Pristojna državna nosilca urejanja prostora za podajo mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje sta:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Soče, Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica
- Ministrstvo za zdravje, direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, na podlagi mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje odloči ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.

(2) Pristojni državni in lokalni nosilci urejanja prostora za podajo konkretnih smernic in mnenj so:
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Soče, Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica
- Direkcija RS za infrastrukturo – Sektor za železnice, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
- Proinženiring d.o.o., Mednarodni prehod 2B, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
- Občina Šempeter-Vrtojba, trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici (za področje občinskih cest in za področje ravnanja z odpadki)
- Vodovodi in kanalizacija d.d., Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica
- Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica
- Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana

(3) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

8. člen
(vključevanje javnosti)

Javnost bo v postopek priprave OPPN vključena v fazi javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN, v času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN.

9. člen
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti glede njihovega zagotavljanja)

(1) V postopku izdelave OPPN bodo upoštevani:
- kot usmeritve prostorski izvedbeni pogoji, zapisani v OPN OŠV SD 03,
- za potrebe izhodišč izdelano Geološko geomehanski elaborat (AC&P inženirski biro d.o.o., št. 004-21-201, april 2021),
- za potrebe OPN OŠV SD 03 izdelane strokovne podlage prometnega omrežja IZP Prometno napajanje bodočih stavbnih zemljišč na območju Podmark – Ošlje v Šempetru pri Gorici (IPOD d.o.o., št. 638/19, november 2019, dopolnjeno maj 2020).

(2) Investitor OPPN bo pridobil strokovne podlage:
- geodetski in katastrski načrt,
- prikaz stanja prostora,
- strokovne podlage za umestitev v prostor in strokovne podlage za opremo območja z gospodarsko javno infrastrukturo in priključki nanjo,
- strokovne podlage za prometno napajanje območja: IZP za rekonstrukcijo dela Cvetlične ulice, s katerega bodo predvideni uvozi na območje OPPN,
- strokovne podlage s področja odvodnje,
- prometno študijo glede pogojev za priključevanje na prometno omrežje,
- morebitne strokovne podlage za priključevanje območja na omrežja gospodarske javne infrastrukture izven območja OPPN,
- elaborat ekonomike,
- okoljsko poročilo, v kolikor bo to potrebno,
- morebitne druge strokovne podlage, zahtevane s strani nosilcev urejanja prostora.

(3) Naročnik in investitor OPPN bo družba NORSON NEPREMIČNINE d.o.o..
Pripravljalec OPPN bo Občina Šempeter-Vrtojba, ki bo vodila in usklajevala postopek priprave in sprejema akta.
Občina bo s pobudnikom priprave OPPN sklenila pogodbo o medsebojnih obveznostih v postopku priprave in sprejema OPPN.

10. člen
(začetek veljavnosti)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba. Veljati začne naslednji dan po objavi.


Številka: 35031-3/2021-17
Šempeter pri Gorici, 17. september 2021mag. Milan Turk
ŽUPAN
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni