Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici_

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici

Številka: 35004-2/2018-1
Šempeter pri Gorici, 17. 5. 2018


Na podlagi 57. člena, 3. odstavka 97. člena in 61a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO- B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 30. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 5/18) župan Občine Šempeter-Vrtojba sprejme

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE

sprememb in dopolnitev št. 2 lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici


1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev št. 2 lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici
- v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve št. 2 LN

Območje, ki ga ureja veljavni lokacijski načrt Smete v Šempetru pri Gorici (Ur. l. RS št. 44/2005, 90/2011) – v nadaljevanju LN - je komunalno opremljeno in deloma že pozidano.
Na delu območja želi bodoči investitor, pobudnik za spremembe in dopolnitve št. 2 LN, zgraditi stavbo, v kateri bi uredil prostore trgovine in delavnice ter manjši nastanitveni obrat – kot npr. motel.
Določila veljavnega LN ne dopuščajo nastanitvenih gostinskih dejavnosti.
Občina presoja, da bi bila umestitev manjšega nastanitvenega lokala na območje LN smiselna in dobrodošla zaokrožitev programa območja LN in širše.
Predmet sprememb in dopolnitev št. 2 LN bodo spremembe in dopolnitve tekstualnega dela LN, predvidoma besedil z naslovom »Dejavnosti« in »Promet« v podpoglavju »1.3.3 Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo infrastrukture območja z obveznostjo priključevanja nanjo«.
Predmet sprememb in dopolnitev št. 2 LN bodo tudi spremembe zaradi upoštevanja sprejetih stališč do morebitnih pripomb v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka v kolikor:
- bodo ustrezale pogojem za izvedbo skrajšanega postopka sprememb in dopolnitev,
- ne bodo vplivale na že pridobljene pogoje nosilcev urejanja prostora,
- ne bodo zahtevale sprememb grafičnega dela načrta.

2. Območje

Spremembe in dopolnitve LN ne vplivajo na območje urejanja LN. Nanašajo se na posamične posege na celotnem območju LN.

3. Način pridobitve strokovnih rešitev

Spremembe in dopolnitve št. 2 LN se pripravijo na osnovi programskih izhodišč investitorja skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

4. Roki za pripravo, skrajšani postopek

Predvidene spremembe in dopolnitve se nanašajo na posamične posege in ne bodo vplivale na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev v LN ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato bo na podlagi 61 a člena Zakona o prostorskem načrtovanju občina postopek sprejema sprememb in dopolnitev št. 2 LN vodila po skrajšanem postopku.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 2 LN je predvidena v juniju 2018, priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev LN ter obravnava in sprejem predloga v juliju ali septembru 2018.
Roki so opredeljeni na podlagi predpostavke, da za pripravo sprememb in dopolnitev št. 2 LN ne bo potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje, prilagojeni bodo okoliščinam in zahtevam, ki bodo ugotovljeni v procesu priprave dokumenta.

5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti

Pripravljavec sprememb in dopolnitev št. 2 LN je Občina Šempeter-Vrtojba.
Predvidene spremembe in dopolnitve kot so opisane ne bodo vplivale na pogoje iz smernic in mnenj veljavnega LN, zato pridobitev smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora v postopku sprememb in dopolnitev št. 2 LN ni predvidena.
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po sodelovanju nosilcev urejanja prostora, jih lahko pripravljavec pozove k pripravi smernic in mnenj.
Pridobljena bo odločba o potrebnosti oz. nepotrebnosti celovite presoje vpliva sprememb in dopolnitev št. 2 LN na okolje.

6. obveznosti v zvezi s financiranjem

Finančne obveznosti v zvezi z vodenjem postopka prevzame Občina Šempeter-Vrtojba.
Morebitno potrebne strokovne podlage bo pridobil investitor, ki je pobudnik za spremembe in dopolnitve št. 2 LN.

7. veljavnost sklepa

Ta sklep prične veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.
ŽUPAN
mag. Milan Turk
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni