Ugotovitvena odločba, da imata nepremičnini s parc. št. 59/3 k.o. 2316 Vrtojba in 215 k.o. 2316 Vrtojba status grajenega javnega dobra lokalnega pomen

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Ugotovitvena odločba, da imata nepremičnini s parc. št. 59/3 k.o. 2316 Vrtojba in 215 k.o. 2316 Vrtojba status grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Številka: 47805-25/2017-1
Šempeter pri Gorici, 24. marec 2017

Občinska uprava Občine Šempeter-Vrtojba izdaja na podlagi 21. in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS; št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012, 101/2013-ZDavNepr, 110/2013) ter na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba št. 01101-6/2017-12, sprejetega na 26. redni seji, dne 16.03.2017, v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena po uradni dolžnosti naslednjo


UGOTIVITVENO ODLOČBO


I. Ugotovi se, da imata nepremičnini s parc. št.:
- 59/3 k.o. 2316 Vrtojba in
- 215 k.o. 2316 Vrtojba
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

II. Po pravnomočnosti te odločbe se v zemljiški knjigi pristojnega sodišča za nepremičnine iz 1. točke te odločbe predlaga vpis lastninske pravice v korist
Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, matična številka 13582270o0, do celote (1/1)
in
zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.


III. Posebni stroški postopka niso nastali.


Obrazložitev:


V 2. členu ZGO-1 je grajeno javno dobro lokalnega pomena opredeljeno kot grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njih, kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža in druga javna prometna površina lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in podobno, kot to določa navedeni člen Zakona o graditvi objektov.
V 211. členu ZGO-l je določeno, da grajeno javno dobro urejajo tiste sestavine prostorskih izvedbenih načrtov iz druge alineje 21. člena oz. 27. do 32. člena ZUN in lokacijski načrti iz 45.a do 45.i člena ZUN, ki določajo javne površine ter taksativno določeni zakoni in na njihovi podlagi izdani izvršilni predpisi, ki se nanašajo na gospodarsko javno infrastrukturo in druge objekte v splošni rabi. V prehodnih določbah tega člena je torej urejena pravna podlaga v zvezi z institutom javnega dobra za odločanje, med drugim tudi po 212. členu ZGO-1, torej za urejanje »zatečenega« stanja. V 212. členu so določeni pogoji za formalno ureditev statusa grajenega javnega dobra državnega oziroma lokalnega pomena ter postopek za ugotovitev statusa grajenega javnega dobra državnega oziroma lokalnega pomena.

V zemljiški knjigi je na navedenih nepremičninah vpisana lastninska pravica v korist Občine Šempeter-Vrtojba.

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je na svoji 26. seji, dne 16.03.2017 sprejel sklep št. 01101-6/2017-12 z dne 16.03.2017 o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah s parc. 59/3 in 215 obe k.o. 2316 Vrtojba;

Na podlagi 213. člena ZGO-1 so s tem izpolnjeni pogoji za izdajo ugotovitvene odločbe.

Ugotovitvena odločba je s tem utemeljena. Ugotovitvena odločba je izdana po uradni dolžnosti in je na podlagi 22. člena Zakona o upravnih taksah (ZUT -UPB5) (Uradni list RS, št. 10612010-UPB5) takse prosta.

Vročitev te odločbe se, v skladu z 94. členom ZUP izvede z javnim naznanilom na oglasni deski Občine Šempeter-Vrtojba in na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.

Pravnomočna ugotovitvena odločba bo predlagana zemljiški knjigi v izvedbo.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici in sicer v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno organu, ki je to odločbo izdal, ali jo poda neposredno na zapisnik.

Za pritožbo je potrebno plačati takso v skladu Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5 in 32/16), Tarifna številka 2, v višini 18,10 €.

Pripravila:
Regina Dragoljević


TAJNIK OBČINE
mag. Peter PtičakVROČITI:
- z javnim naznanilom na oglasni deski in na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba
- pristojna zemljiška knjiga - po pravnomočnosti odločbe
- zbirka dokumentarnega gradiva
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni