Ugotovitvena odločba - vzpostavitev javnega dobra

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Ugotovitvena odločba

Številka:711-16/2021-5
Šempeter pri Gorici, 18. junij 2021


Občinska uprava Občine Šempeter – Vrtojba na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) , 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št., št. 5/18) ter na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba, št. 711-16/2021-3 in sklepa št. 711-16/2021-4, oba z dne 17. 6. 2021, v postopku vzpostavitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena po uradni dolžnosti izdaja naslednjo

UGOTOVITVENO ODLOČBO


1. Ugotovi se, da so pridobile status grajenega javnega dobra lokalnega pomena naslednje nepremičnine:
- katastrska občina 2316 Vrtojba, parc. št. 3603/1, (ID 6976409);
- katastrska občina 2316 Vrtojba, parc. št. 2556/2, (ID 2734297);
- katastrska občina 2316 Vrtojba, parc. št. 2554/2, (ID 107620);
- katastrska občina 2316 Vrtojba, parc. št. 68/4, (ID 3510008);
- katastrska občina 2316 Vrtojba, parc. št. 1171/11, (ID 7133227);

ki so v lasti Občine Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3A, 5290 Šempeter pri Gorici,
matična številka: 1358227000.

2. Po pravnomočnosti te odločbe bo pri nepremičninah, navedenih v 1. točki tega
izreka, predlagan vpis zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

3. Stroški v zvezi z izdajo odločbe o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena niso nastali.

Obrazložitev:
V skladu s 3. členom ZUreP-2 so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni takšni rabi, kot jo glede na ta namen njihove uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Grajeno javno dobro je državnega ali lokalnega pomena , v skladu s prvim odstavkom 3. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-odl.US in 46/15 in 10/18, v nadaljevanju: ZCes-1) so javne ceste javno dobro in so izven javnega prometa. Iz 24. točke prvega odstavka 2. člena izhaja, da ja javna cesta tista cesta, ki jo država ali občina v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest, razglasi za javno cesto določene kategorizacije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi. Kot izhaja iz 25. in 32. točke prvega odstavka 2. člena Z-Ces-1 so občinske javne ceste javne poti (JP) in lokalne ceste (LC).
Iz prvega odstavka 245. člena ZUreP-2 izhaja, da se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Občinski svet izda sklep na zahtevo, ki jo vloži župan. Takšni zahtevi mora biti predložena navedba določbe zakona oziroma predpisa, v katerem je podlaga, da lahko določena vrsta zemljišča pridobi status grajenega javnega dobra. Pred izdajo odločbe občina na zemljišču pridobi lastninsko pravico ali drugo ustrezno pravico, ki omogoča takšno splošno rabo, ki ustreza namenu pridobitve statusa grajenega javnega dobra in kot je za pridobitev statusa grajenega javnega dobra določajo področni predpisi. Ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra mora vsebovati tudi navedbo številke zemljiške parcele, ki je pridobila status grajenega dobra državnega oziroma lokalnega pomena. Občinska uprava pošlje pravnomočno ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo o javnem dobru.

Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba je na zahtevo župana s sklepom št. 711-16/2021-3 in sklepom št. 711-16/2021-4, oba z dne 17. 6. 2021, podelil status grajenega javnega dobra lokalnega pomena naslednjim nepremičninam:
- katastrska občina 2316 Vrtojba, parc. št. 3603/1, (ID 6976409);
- katastrska občina 2316 Vrtojba, parc. št. 2556/2, (ID 2734297);
- katastrska občina 2316 Vrtojba, parc. št. 2554/2, (ID 107620);
- katastrska občina 2316 Vrtojba, parc. št. 68/4, (ID 3510008);
- katastrska občina 2316 Vrtojba, parc. št. 1171/11, (ID 7133227).

Vse navedene nepremičnine so last Občine Šempeter – Vrtojba in v naravi predstavljajo kategorizirane ali nekategorizirane poti.

S tem je odločba utemeljena.
Posebni stroški v zvezi z izdajo odločbe o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra, ki bi bremenili organ, niso nastali.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici in sicer v roku 15 dni od dneva objave odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Za pritožbo se plača upravna taksa po Taksni tarifi št. 2, Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – u.p.b.), v višini 18,10 EUR.

Pripravila:
Regina Dragoljević


TAJNIK
mag. Peter Ptičak
 

 

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni