Ugotovitvena odločba4

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Ugotovitvena odločba glede nepremičnin s parc. št. 3566/54 (ID 2334643) in 3566/55 (ID 5021091) katastrska občina 2316 Vrtojba

Številka: 711-26/2021-
Šempeter pri Gorici, 10. januar 2022


Občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba izdaja na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 199/2021), 16.člena Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 57/08), 111. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11, 14/15 – ZUUJFO, 69/17, 11/18 – ZIZ-L in 16/19 – ZNP-1), 15. in 87. člen člena Statuta Občine - Vrtojba (Ur. l. RS, št. 5/18) in na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Šempeter- Vrtojba št. 711-26/2021-2, z dne 16. 12. 2021, v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 36/20 – ZZUSUDJZ, 61/20-ZZUSUDJZ-A), po uradni dolžnosti izdaja naslednjo

UGOTOVITVENO ODLOČBO


1. Ukine se status v splošni rabina nepremičninam katastrska občina 2316 Vrtojba, s parc. št. 3566/54 (ID 2334643) in 3566/55 (ID 5021091).

2. Po pravnomočnosti te odločbe se pri nepremičninah 2316 Vrtojba, s parc. št. 3566/54 (ID 2334643) in 3566/55 (ID 5021091) vpiše lastninska pravica na ime:
Občina Šempeter – Vrtojba, matična številka: 1358227000, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, do celote (1/1).

3. Posebni stroški v zvezi z izdajo te odločbe niso nastali.


O b r a z l o ž i t e v :
Pri nepremičninah s parc. št. 3566/54 in 3566/55, obe k. o. 2316 Vrtojba, ki sta v zemljiški knjigi vpisani kot »Družbena lastnina v SPLOŠNI RABI v uporabi: Občina Nova Gorica« se uredi zemljiškoknjižno stanje tako, da se izbriše splošna raba in preknjiži lastninska pravica na Občino Šempeter - Vrtojba. Navedeni nepremičnini v naravi predstavljata ozek pas zemljišča ob strugi Vrtojbica in so po vrsti rabe od leta 2002 pašnik in zato lastninjenje v skladu z Zakonom o vodah ni možno.

Pravna podlaga za izbris naravnega vodnega javnega dobra je Zakon o vodah (ZV-1-NPB7) in sicer 9-ta alineja 16. člena navedenega zakona, ki določa, da zemljišču preneha status naravnega vodnega javnega dobra, če lokalna skupnost ugotovi, da zemljišče trajno ni več potrebno za omogočanje splošne rabe, pristojni organ lokalne skupnosti pa o tem izda odločbo.
Navedeni nepremičnini ne služita namenu, za katerega jima je bil status splošne rabe podeljen.

V zemljiški knjigi je na nepremičninah s parcelno št. 3566/54 in 3566/55, obe k. o. 2316 Vrtojba zaznamba v SPLOŠNI RABI, zato pravni posel ni mogoč, če se predhodno splošna raba ne ukine. Navedeni nepremičnini ne služita namenu, za katerega jima je bil status splošne rabe podeljen.

Glede na navedeno nepremičnini izpolnjujeta zakonske pogoje za ukinitev splošne rabe in se jima ta status odvzame. O ukinitvi statusa v splošni rabi bo izdana ugotovitvena odločba, ki se po pravnomočnosti pošlje pristojnemu sodišču.

Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba je v skladu z določili 262. člena ZUreP-3 na zahtevo župana Občine Šempeter - Vrtojba na 29. seji, dne 16. 12. 2021, sprejel sklep o odvzemu statusa v splošni rabi pri nepremičninah katastrska občina 2316 Vrtojba, s parc. št. 3566/54 in 3566/55.

Občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba je na podlagi vseh zgoraj navedenih dejstev in sklepa Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba o ukinitvi statusa v splošni rabi na nepremičninah katastrska občina 2316 Vrtojba, s parc. št. 3566/54 in 3566/55, po uradni dolžnosti odločila, kot je razvidno iz izreka te odločbe.
Posebnih stroškov v izvezi z izdajo odločbe o ukinitvi statusa v splošni rabi pri nepremičnini katastrska občina 2316 Vrtojba, s parc. št. 3566/54 in 3566/55, ni bilo.
S tem je odločba utemeljena.
Na podlagi 22. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – u. p. b., 14/15 – ZUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš in 189/20 - ZFRO) je odločba takse prosta.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici in sicer v roku 15 dni od dneva objave odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Za pritožbo se plača upravna taksa po Taksni tarifi št. 2, Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – u.p.b.), v višini 18,10 EUR.

Pripravila:
Regina Dragoljević


mag. Peter Ptičak
TAJNIK
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni