7. seja občinskega sveta 16. 5. 2019

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

7. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 16. 5. 2019

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


7. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 16. maja 2019, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici (vabilo).


Dnevni red:

1. Predlog zapisnika 6. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 25. aprila 2019
- gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 6. redne seje občinskega sveta, ki je bila 25. 4. 2019, št 01101-10/2019-1

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


3. Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške  za leto 2018
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
Poročevalka: mag. Iris Podobnik, direktorica Javnega sklada malega gospodarstva Goriške

SPREJETO

Sklep  o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2018 št. 01101-10/2019-2

4. Soglasje k porabi presežkov prihodkov nad odhodki do leta 2018- Gasilska enota Nova Gorica
- gradivo a
Poročevalec: Aleš Markočič, direktor Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost-Gasilska enota Nova Gorica

SPREJETO

Sklep o porabi presežkov prihodkov nad odhodki do leta 2018 - Gasilska enota Nova Gorica št. 01101-10/2019-3

5. Sklep o določitvi cene storitve pomoč družini na domu za leto 2019
- gradivo a
Poročevalka: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti

SPREJETO

Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu, objava v Uradnem listu RS št. 34/2019 dne 24. 5. 2019

6. Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Šempeter-Vrtojba-druga obravnava
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine

SPREJETO

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter-Vrtojba, objava v Uradnem listu RS št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

7. Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkarišč v Občini Šempeter-Vrtojba - druga obravnava
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine

SPREJETO

- Sklep št. 01101-10/2019-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč v Občini Šempeter-Vrtojba.
- Sklep št. 01101-10/2019-9
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejme Cenik storitev javne službe na parkirnem prostoru za tovorna vozila »D« na Mednarodnem prehodu 1b, Vrtojba in Cenik storitev javne službe na parkirnem prostoru za osebna vozila ob parkirišču za tovorna vozila »D« na Mednarodnem prehodu 1b, Vrtojba.
- Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč v Občini Šempeter-Vrtojba, št. 01101-10/2019-7, objava v Uradnem listu RS št. _/2019 z dne _. _. 2019

* zadržano in sprejeto novo na 15. dopisni seji

8. Odlok o upravljanju z objekti in napravami za oglaševanje v Občini Šempeter-Vrtojba - prva obravnava
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine

SPREJETO

Sklep o opravljeni prvi obravnavi št. 01101-10/2019-10

9. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v svet zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št. 01101-10/2019-11 o imenovanju Igorja Kožuha za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Goriške lekarna Nova Gorica za obdobje pet let.

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN
mag. Milan Turk

Zasedanja stalnih delovnih telestorek, 14. maj - 15. maj 2019
- 6. dopisna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - vabilo

torek, 14. maj 2019
-
4. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 18. uri v sejni sobi - vabilo

torek, 14. maj 2019
-
5. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 v sejni sobi - vabilo

torek, 14. maj - 15. maj 2019
-
1. dopisna seja Statutarno pravne komisije - vabilo
 


 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni