8. seja občinskega sveta 13. 6. 2019

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

8. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 13. 6. 2019

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


8. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 13. junija 2019, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici (vabilo).


Dnevni red:


1. Predlog zapisnika 7. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 16. maja 2019
- gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 7. redne seje OS dne 16. 5. 2019, št.: 01101-12/2019-1
2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


3. Poročilo o varnostni problematiki v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2019
- gradivo a
Poročevalec: Sejad Jušić- Komandir policijske postaje Nova Gorica
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 01101-12/2019-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o varnostni problematiki v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2018.
4. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica
- gradivo a
Poročevalec: Sandi Vrabec- ravnatelj Glasbene šole Nova Gorica
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti, šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica št. 01101-12/2019-3

5. Soglasje k statutu javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalec: Ester Košiček- direktorica Goriške lekarne Nova Gorica
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo

SPREJETO

Sklep o podaji soglasja k statutu javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica št. 01101-12/2019-4

6. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2019/2020
- gradivo a
Poročevalec: Ksenija Ušaj- višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2019/2020 št. 01101-12/2019-5

7. Sklep o določitvi števila oddelkov vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici, za šolsko leto 2019/2020
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Ksenija Ušaj- višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep o določitvi števila oddelkov vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici, za šolsko leto 2019/2020 št. 01101-12/2019-6

8. Sklep o lokacijski preveritvi za poslovno-stanovanjski objekt v hiši št. 3 na območju OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici
- gradivo a
Poročevalec: Blanka Šuler – sodelavka za okolje in prostor
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 01101-12/2019-7
Sklep o lokacijski preveritvi za poslovno-stanovanjski objekt v hiši št. 3 na območju na območju OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici
Sklep o lokacijski preveritvi za poslovno-stanovanjski objekt v hiši št. 3 na območju OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici, objavljeno v Uradnem listu RS št.: 43/2019 z dne 28. 6. 2019
9. Odlok o upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje Občine Šempeter-Vrtojba -druga obravnava
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 01101-12/2019-9

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o upravljanju z objekti in napravami za oglaševanje v Občini Šempeter-Vrtojba.
Odlok o upravljanju z objekti in napravami za oglaševanje v Občini Šempeter-Vrtojba št. 01101-12/2019-8

  • objavljeno v Uradnem listu RS št.: 74/2020 z dne 21. 5. 2020

Sklep št. 01101-12/2019-10 (nov Cenik storitev gospodarske javne službe uporabe objektov in naprav za oglaševanje se uporablja naslednji dan po objavi Odloka o upravljanju z objekti in napravami za oglaševanje v Občini Šempeter-Vrtojba  v Uradnem listu RS)

* zadržano objave in sprejet nov odlok na 15. dopisni seji 30. 4. 2020


10. Sklep o spremembi datuma izvedbe slavnostne seje
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

SPREJETO

Sklep št. 01101-12/2019-11
Osrednja prireditev v počastitev občinskega praznika – slavnostna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba bo v četrtek, 18. julija 2019.

11. Nagrade in priznanja Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2019
- gradivo a
Poročevalec: predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep podeljuje naslednje nagrade in priznanja v letu 2019 št. 01101-12/2019-12

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN
mag. Milan Turk

Zasedanja stalnih delovnih telestorek, 4. junij 2019
- 7. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - vabilo

ponedeljek, 10. junij 2019
-
6. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 v sejni sobi - vabilo

torek, 11. junij 2019
-
3. seja Odbora za družbene dejavnosti, šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport ob 16.30 v svetnišiki pisarni - vabilo

torek, 11. junij 2019
-
5. seja Odbora za družbene dejavnosti ob 17. uri v sejni sobi - vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni