Cenik in način obračunavanja

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Cenik in način obračunavanja

Cenik storitev


pdfCenik GJS ravnanja z odpadki 01. 01. 2021


pdfSklep: cene ravnanja z odpadki za leto 2021Način obračunavanja


Kratek opis zaračunavanja storitev gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki


Zavezanci za plačilo

Skladno z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov so uporabniki storitev obvezne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov osebe, katerih delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov.

Uredba loči:
 • uporabnike, ki so pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost in
 • uporabnike posameznike.
Vsi uporabniki morajo svoje komunalne odpadke prepuščati izvajalcu javne službe v skladu z omenjeno uredbo in na način, določen v predpisu občine.

Občinski predpis, ki ureja predmetno gospodarsko javno službo je Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter – Vrtojba in v 34. členu določa, da so stroške ravnanja z odpadki dolžni plačevati vsi uporabniki, za katere je organizirano ravnanje z odpadki, in sicer s prvim dnem naslednjega meseca:
 • po dnevu začetka izvajanja odvoza odpadkov,
 • po dnevu rojstva oziroma vselitve v stavbo,
 • po dnevu začetka uporabe počitniškega objekta,
 • po dnevu pridobitve poslovnega objekta v last, posest, uporabo, najem ali upravljanje.
V istem členu občinski odlok določa tudi, da je izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov dolžan uporabnikom na istem računu poleg stroškov gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, zaračunati tudi stroške gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, uporabniki pa so mu dolžni plačati tudi stroške storitev teh dveh gospodarskih javnih služb.

Šteje se, da so v stavbe vseljene osebe tiste, ki na območju občine stalno ali začasno prebivajo. Podatke o stalnih in začasnih prebivalcih režijski obrat preverja v centralnem registru prebivalstva.

Osebe, ki imajo stalno bivališče v občini, pa začasno prebivajo v drugi občini ali tujini, niso zavezanci za plačilo, saj prebivajo izven območja, kjer režijski obrat izvaja javno službo. Tudi začasno bivanje izven občine režijski obrat preverja v centralnem registru prebivalstva (začasno bivališče v Republiki Sloveniji ali tujini si je potrebno urediti na upravni enoti).

Občinski odlok v 34. a členu določa tudi izjeme in sicer: Če pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost dokaže, da nima v posesti poslovnih prostorov v katerih opravlja dejavnost, čeprav ima na naslovu registriran sedež, podružnico, dejavnost ali kaj podobnega, in da nima zaposlenih, ki bi opravljali delo na terenu ali kako drugače opravljali delo (samostojni podjetniki (kot osebe) in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost se ne štejejo med zaposlene), in da je imel(a) v preteklem koledarskem letu manj kot 5.000 EUR skupnih prihodkov, se šteje, da ne povzroča komunalnih odpadkov, za katere bi moral plačevati stroške izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki. Če pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost dokaže, da ima na enem naslovu v občini registriran sedež, podružnico, dejavnost ali kaj podobnega in na tem naslovu ne opravlja dejavnosti, in na drugem naslovu v občini opravlja dejavnost, plačuje stroške izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki samo za poslovne prostore na naslovu, kjer opravlja dejavnost.«

Način obračuna


Gospodinjstva

Izvajalec zbiranja izstavlja račune gospodinjskim uporabnikom dvomesečno. Za isto gospodinjstvo se izstavi en račun za vse uporabnike (člane gospodinjstva) osebi, ki zastopa ostale. Oseba, ki oddaja v najem stanovanjski ali drug prostor (v nadaljevanju: najemodajalec), je dolžna v najemni pogodbi določiti povzročitelja odpadkov in najkasneje teden dni pred pričetkom najemnikove rabe stanovanjskega ali drugega prostora izvajalcu posredovati en izvod te pogodbe ali naročila najemnika. V nasprotnem se šteje za povzročitelja najemodajalec stanovanjskega ali drugega prostora.

Gospodinjskim uporabnikom se obračunavajo storitve javne službe glede na pavšalno določene količine in cene posameznih storitev javnih služb na osebo na mesec, in sicer:
 • pavšalno količino zbranih komunalnih odpadkov (brez bioloških odpadkov) 18,31 kg,
 • pavšalno količino zbranih bioloških odpadkov 3,82 kg,
 • pavšalno količino (mešanih) komunalnih odpadkov oddanih v obdelavo 8,37 kg in
 • pavšalno količino odloženih ali odstranjenih komunalnih odpadkov 0,42 kg.
Količina storitev javnih služb za posamezno gospodinjstvo se izračuna tako, da se število oseb pomnoži z dvema mesecema in pavšalno količino na osebo na mesec. Tako izračunane količine se pomnoži s potrjenimi cenami posameznih storitev javne službe, izraženih v EUR/kg.

Stroškov infrastrukture za obdelavo in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov se ne zaračunava, saj izvajalec za izvajanje teh storitev ne uporablja javne infrastrukture.

Na vse storitve se obračuna predpisani 9,5 % DDV.

Primer obračuna za gospodinjstvo s 4 osebami za dva meseca je v naslednji tabeli:Gospodinjstva lahko v skladu s predpisom o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki sama zagotovijo predelavo biološko razgradljivih odpadkov z lastnim kompostiranjem. V tem primeru se gospodinjstvu, ki ima hišni kompostnik in kompostira v skladu s predpisi, ne obračuna storitev zbiranja bioloških odpadkov. Breme dokazovanja pravilnega kompostiranja je na uporabniku. Pravilno kompostiranje predpisuje Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom v Prilogi 1.

Poslovni uporabniki – pavšalisti

Izvajalec zbiranja izstavlja račune poslovnim uporabnikom - pavšalistom dvomesečno.

Za uporabnike poslovnih objektov oziroma prostorov se zaračunavajo storitve javne službe glede na pavšalno določene količine oddanih odpadkov v sorazmerju z uporabljano poslovno površino objektov oziroma prostorov.
Obračunska lestvica je naslednja:
 • za poslovno površino do 29 m2 1 oseba,
 • za poslovno površino od 30 do 50 m2 2 osebi,
 • za poslovno površino od 51 do 75 m2 3 osebe,
 • za poslovno površino od 76 do 100 m2 4 osebe,
 • za poslovno površino od 101 do 150 m2 5 oseb,
 • za poslovno površino od 151 do 200 m2 6 oseb,
 • za poslovno površino od 201 do 300 m2 7 oseb,
 • za poslovno površino od 300 do 500 m2 8 oseb.
Poslovnim uporabnikom – pavšalistom se obračunavajo storitve javne službe glede na pavšalno določene količine in cene posameznih storitev javnih služb na osebo na mesec, in sicer:
 • pavšalno količino zbranih komunalnih odpadkov (brez bioloških odpadkov) 18,31 kg,
 • pavšalno količino zbranih bioloških odpadkov 3,82 kg,
 • pavšalno količino (mešanih) komunalnih odpadkov oddanih v obdelavo 8,37 kg in
 • pavšalno količino odloženih ali odstranjenih komunalnih odpadkov 0,42 kg.
Količina storitev javnih služb za posamezno gospodinjstvo se izračuna tako, da se število oseb pomnoži z dvema mesecema in pavšalno količino na osebo na mesec. Tako izračunane količine se pomnoži s potrjenimi cenami posameznih storitev javne službe, izraženih v EUR/kg.

Stroškov infrastrukture za obdelavo in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov se ne zaračunava, saj izvajalec za izvajanje teh storitev ne uporablja javne infrastrukture.

Na vse storitve se obračuna predpisani 9,5 % DDV.

Primer obračuna za poslovnega uporabnika – pavšalista s 100 m2 poslovne površine (4 osebe) za dva meseca je v naslednji tabeli:Večji poslovni uporabniki z lastnimi prevzemnimi mesti

Izvajalec zbiranja izstavlja račune večjim poslovnim (pogodbenim) uporabnikom mesečno.

Večjim poslovnim (pogodbenim) uporabnikom se obračunavajo storitve javne službe glede na količino prepuščenih mešanih komunalnih odpadkov, merjeno v kilogramih (kg). Izvajalec javne službe komunalne odpadke prevzete v zabojnikih prostornine večje od 7 m3 tehta in storitve obračuna glede na stehtano količino prevzetih odpadkov. 240 l, 1.100 l posode ter 1.230 l, 1.800 l in 3.300 l zvonovi, ki jih izvajalec prazni po razporedu, se ne tehtajo, zato se masa prevzetih odpadkov določi kot zmnožek prostornine posamezne posode za odpadke izražene v litrih, števila praznjenj posamezne posode in povprečne specifične mase mešanih komunalnih odpadkov, to je 0,06182 kg/l.

Količina mešanih komunalnih odpadkov oddanih v obdelavo se določi tako, da je enaka količini prevzetih mešanih komunalnih odpadkov.

Količina odloženih ali odstranjenih odpadkov določi tako, da se količino mešanih komunalnih odpadkov oddanih v obdelavo iz prejšnjega odstavka pomnoži s faktorjem odlaganja 0,05, kolikor znaša razmerje med odloženimi odpadki in obdelanimi mešanimi komunalnimi odpadki po elaboratu in obračunih izvajalca javnih služb obdelave, ter odlaganja oz. odstranjevanja mešanih komunalnih odpadkov.

Storitev javnih služb se obračuna kot zmnožek tako ugotovljenih količin in potrjenih cen posamezne gospodarske javne službe, izraženih v EUR/kg.

Stroškov infrastrukture za obdelavo in odlaganje mešanih komunalnih
odpadkov se ne zaračunava, saj izvajalec za izvajanje teh storitev ne uporablja javne infrastrukture.

Na vse storitve se obračuna predpisani 9,5 % DDV.

Primer obračuna za dve 1.100 l posodi, ki se praznita 1 krat vsak teden, število praznjenj v tekočem mesecu je bilo 4 (včasih je lahko tudi 5) je v naslednji tabeli:Rok plačila in morebitni ugovor na obračun


Uporabnik mora plačati račun najpozneje v 20-ih dneh po njegovi izstavitvi. Rok plačila mora biti naveden na računu izvajalca.

Uporabnik lahko izvajalcu sporoči pisni ugovor na obračun, najkasneje v 8 dneh od datuma izstavitve računa. Izvajalec zbiranja je dolžan pisno odgovoriti na ugovor v roku 8 dni.

V primeru, da uporabnik ne poravna računa v postavljenem roku in računu ne ugovarja, ga je izvajalec zbiranja dolžan opomniti. Če uporabnik ne plača računa niti v 18 dneh po izdanem opominu, mu izvajalec izstavi zadnji opomin in opozori uporabnika na posledice neplačila. V primeru neplačila prične s postopki izterjave skladno z veljavnimi predpisi.
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni