Sklep o začetku priprave OPPN Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti

Številka: 35003-5/2014-22

Datum:  8. 9. 2014 
      

 

Na podlagi 57. Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 109/2012) ter 30. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/2004, 74/2005, 132/2006, 94/2009 in 64/2012) župan Občine Šempeter – Vrtojba sprejme

 

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti

 

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti – v nadaljevanju OPPN

S pričetkom veljave občinskega prostorskega načrta (OPN) je prenehal veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Mednarodni mejni prehod Vrtojba (Ur. l. RS št. 77/2006). Izdelava OPPN je kot osnova za izdajo gradbenih dovoljenj za posamezne posege potrebna zaradi pretežne nepozidanosti območja, novih investicijskih pobud in načrtovanja javne infrastrukture.


2. Območje

Območje OPPN obsega enoto urejanja prostora ŠE 89, prikazano v kartografskem delu OPN. Meri približno 23,4ha.


3. Način pridobitve strokovnih rešitev

V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju in podzakonskimi akti.

 

4. Roki za pripravo

Predvideni časovni potek priprave in sprejema OPPN je naslednji: osnutek v oktobru oz. novembru 2014, javna razgrnitev dopolnjenega osnutka v januarju 2015, obravnava in sprejem predloga na seji občinskega sveta v aprilu 2015.

Roki so opredeljeni na podlagi predpostavke, da za OPPN ne bo potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje in bodo prilagojeni okoliščinam in zahtevam, ki bodo ugotovljeni v procesu priprave OPPN.


5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti

Pripravljavec OPPN je Občina Šempeter-Vrtojba.

Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju pripravijo smernice na osnutek OPPN ter podajo mnenje k predlogu OPPN so:


1. Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana;

2. Družba RS za avtoceste, Dunajska 7, 1000 Ljubljana

3. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova 2, 1501 Ljubljana;

4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova ulica 61, Ljubljana;

5. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;

6. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Oddelek povodja reke Soče, Cankarjeva 62, Nova Gorica;

7. Komunala d.d. Nova Gorica, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica;

8. Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica;

9. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica;

10. Telekom Slovenije d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1 P, Nova Gorica;1

11. Kabelska televizija Nova Gorica, Erjavčeva ulica 2, Nova Gorica;

12. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana;

13. Adria plin d.o.o. Ljubljana, Dunajska c. 7, Ljubljana;

14. Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici.


V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko pripravljavec OPPN k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.


6. obveznosti v zvezi s financiranjem

Finančne obveznosti priprave OPPN prevzame Občina Šempeter-Vrtojba, ki se bo s potencialnimi investitorji na območju urejanja dogovorila glede sofinanciranja OPPN.

 

7. veljavnost sklepa

Ta sklep prične veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

ŽUPAN

mag. Milan TurkdefaultSklep o pričetku priprave OPPN Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti


 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni